image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 2
Makale Başlık: Nitelikli İşgücü İçin Etkin Mesleki Eğitim Konusuna Çözüm Olarak Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (FTMM) Eğitimi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Education in Effective Vocational Education for Skilled Labor
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Sanayi devrimi ile birlikte üretim kavramı, üretim faktörlerini kullanarak “standart iş süreçleriyle aynı üründen mümkün olan en çok miktarda, en ucuza ve en hızlı üretim” olarak değişmiştir. Ancak toplumların gelişmesi, iletişim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı değişimle birlikte yaşanan dönüşüm ve küreselleşme işgücünden beklentileri değiştirmiştir. Günümüz iş dünyası çalışanların dinamik sistem ve süreçler içeren üretim aşamalarını anlamasını, değişime hızlı uyum sağlamasını, sürekli öğrenmesini ve öğrendiğini sistem ve sürece yeniden dâhil edebilmesini beklemektedir. Yaşanan bu değişim, günümüzde nitelikli işgücünü yetiştiren mesleki eğitim kurumlarını ve özellikle meslek yüksekokullarını rekabetçi küresel ekonomik düzenin önemli bir parçası haline getirmiştir. Ülkemizde ilgili bakanlıkların, yükseköğretim kurumlarının, sektör temsilcilerinin ve yerel yönetimlerin mesleki eğitimin sorunlarına çözüm üretme ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte işgücü yetiştirme gayretleri, geçmişten günümüze artarak devam etmekte ve oldukça önemli kaynak bu amaçla kullanılmaktadır. Ancak, gerek bu alanda yapılan araştırmalar, uluslararası değerlendirmeler ve gerekse de ülkemizin işgücü profili dikkate alındığında, ortaya çıkan sonuç, mesleki eğitim faaliyetlerinin piyasa koşullarına uygun olamadığı, mezunların iş bulamadığı ve ülkemizin de rekabetçi bir işgücüne sahip olamadığı yönündedir. Gelişmiş ülkeler benzer sorunlarla mücadelede, özellikle mühendis seviyesindeki işgücünün niteliklerini artırmak için, son dönemde Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FTMM) eğitimleri olarak tanımlanan bir yaklaşımı kullanmaya başlamıştır. FTMM eğitimleri tüm eğitim aşamalarını içine alan, teorik bilgilerin uygulama ve ürüne dönüştürülmesine imkan sağlayan, içeriğindeki bilimlerin birbirleriyle farklı noktalarda kesişmesine ortam oluşturan bir yaklaşımdır. Buradan hareketle çalışmada ülkemizde mesleki eğitim ve karşı karşıya olunan sorunlar ifade edilerek, FTMM eğitiminin kavramsal çerçevesi içinde ön lisans eğitimlerinde bu yaklaşımın sağlayabileceği kazanımlar incelenmeye çalışılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The concept of production with the industrial revolution; using production factors, has changed from “the same quantity as the standard business processes to the most possible quantity, the cheapest and the fastest production”. However, the development of societies and the transformation and globalization that have taken place with the rapid change in communication and information Technologies have altered expectations from the workforce. Today’s business world expects employees to understand production processes that include dynamic systems and processes, to adapt to change and to learn continuously and to be able to re-incorporate change, rapid learning, and learning into the system and process. This change has made vocational colleges an important part of the competitive global economic order. In our country, the relevant ministries, higher education institutions, sector representatives and local governments raise their efforts to solve the problems of vocational education and to raise the workforce in a way that can meet the needs of our country and a significant amount of resource is used in line with this purpose. But the results are that the vocational training activities are not in line with the market conditions, the graduates can not find a job and our country can not have a competitive workforce, as the results of this research, international evaluations and also our country’s labor force profile are taken into account. Developed countries have begun to use an approach recently defined as Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) Trainings to combat similar problems, especially to increase the qualifications of the engineer-level workforce. STEM Trainings is an approach that incorporates all phases of education, allows the theoretical knowledge to be transformed into practice and product, and creates an environment in which the contents of the science intersect each other at different points. This study examines the benefits that FTMM education can provide for associate degree education by expressing vocational education and problems in our country.

PDF Formatında İndir

Download PDF