image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 1
Makale Başlık: Akademisyenlerin Mantıksal Düşünmeye İlişkin Algıları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Perceptions Regarding the Logical Thinking of Academics
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Düşünme çok yönlü ve karmaşık bir süreçtir. İnsanın doğumu ile başlar ve ölümüne kadar devam eder. Önemli olan bu sürecin nasıl ve ne şekilde değerlendirildiğidir. Düşünme süreci ne kadar doğru yaşanırsa iletişim ve yaşam şekli de o kadar doğru ve düzgün ilerler. Sürecin bu şekilde ilerlemesi de mantık ve kuralları sayesinde olur. Özellikle bir düşünme biçimi olarak mantık ele alındığında, mantıksal düşünme olarak adlandırılan bir düşünme türü ortaya çıkar. Bu düşünme türü akıl yürütme formlarını kullanmayı, kıyas yapmayı ve kavramlar ile önermeler üreterek çıkarım yaparak, doğru düşünmenin temelini oluşturan bir düşünmedir. Fakat alan literatürüne bakıldığında bu düşünme türüne ilişkin bilgilerin yetersiz ve eksik olduğu görülmektedir. Bu çerçevede eksiklikleri ortaya çıkarabilmek ve böylece eksikliklerin giderilmesine katkıda bulunmak amacı ile mantıksal düşünme ile ilgili görüş alarak bilgi elde etmek yapılan çalışma adına temel problem oluşturmaktadır. Bu nedenle de çalışma için 2016- 2017 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde farklı bölümlerde ve unvanlarda görev yapan 22 akademisyenden görüş alınmıştır. Veriler ise dört açık uçlu sorudan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Verilerin analizi için içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular çerçevesinde akademisyenlerde mantıksal düşünme ile ilgili farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Mantıksal düşünmenin akıl yürütme süreci olduğu, çıkarımda bulundurmayı sağladığı, sebep-sonuç ilişkisi kurdurttuğu, ruhsal bozuklukları ve duyguları engellediği aynı zamanda karar verme ve yaşam kalitesini arttırma konusunda etkili olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Thinking is a versatile and complex process. It begins with the birth of man and continues until his death. The important thing is how and in what ways this time is spent. The more accurate the thinking process is, the more accurate and smooth the way of communication and life will be. It is through reason and logic that the proces progresses in this way. Especially when logic is considered as a form of thinking, a kind of thinking called logical thinking emerges.It is a thought that forms the basis of correct thinking by making use of reasoning forms, making comparisons and making conclusions by making proposals with concepts. However, when the literature is reviewed, it seems that the information about this thinking is insufficient and incomplete. With the aim of uncovering these insufficiencies and compensating for them, collecting data about logical thinking with the use of interviews is the main purpose of this study. For this reason, 22 academicians having different titles and working at different departments in Atatürk University Kazim Karabekir Education Faculty during the fall semester of 2016 - 2017 academic year were interviewed. The data were collected through a questionnaire consisting of 4 open ended questions. Content analysis was used for the analysis of the data. The findings showed that academicians held different opinions about logical thinking. It was revealed that logical thinking is a process of reasoning, helps to make inferences and to establish a cause-effect relationship. It also prevents mental disorders and emotions, and it is effective in decision-making processes and in improving the quality of life at the same time.

PDF Formatında İndir

Download PDF