image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2014/4
Sayı: 3
Makale Başlık: Hemşirelik Öğrencilerinin Bağlanma Stillerinin Belirlenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Determination of Nursing Students Attachment Styles
Makale Eklenme Tarihi: 17.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin bağlanma stillerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu tanımlayıcı araştırmanın örneklemini bir devlet üniversitesinin sağlık yüksekokulunda eğitim gören hemşirelik bölümü öğrencileri oluşturmuştur. Araştırma 3-14 Ocak 2011 tarihleri arasında, 491 öğrenciden, araştırmaya katılmayı kabul eden 383 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında, demografik bilgi toplama formu ile Griff in & Bartholomew (1994) tarafından geliştirilip, Sümer & Güngör tarafından (1999) geçerlilik güvenirliliği yapılan ilişkiler ölçeği anketi kullanılmıştır. Bağlanma stili kayıtsız olan öğrencilerin alkol-sigara kullanımının yüksek olduğu; sosyal güvencesi olan öğrencilerin güvenli olarak bağlandıkları; bağlanma stilleri arasında cinsiyete göre farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Kadınların korkulu bağlanma biçimi, erkeklerin ise kayıtsız bağlanma stiline sahip oldukları saptanmıştır. Öğrencilerin anne eğitimi azaldığında korkulu bağlanma stilinin, arttığında ise kayıtsız bağlanma stilinin oluştuğu saptanmıştır. Baba eğitimi ve yaş aralığının öğrencilerin bağlanma stili üzerinde herhangi bir etki oluşturmadığı belirlenmiştir. Bağlanma stilinin, alkol- sigara kullanımı gibi alışkanlıkları etkilediği; sosyal güvencenin olup olmaması ve anne eğitim düzeylerinin bağlanma stillerinin belirlenmesinde rol oynadığı; bağlanma stilleri arasında cinsiyete göre farklılıklar olduğu belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The e aim of this study is to determine the attachment styles of the nursing students. The samples for this descriptive research have been conducted by the nursing students of a state School of Health. The research was conducted between 03 – 14th of January, 2011 with 383 students among 491 who agreed to participate in the research. In order to gather the data, demographic data collection form and the relationships scale inventory which was developed by Griff in & Bartholomew (1994) and of which the reliability of validity was conducted by Sümer & Güngör (1994) were used. It is determined that the students with indifferent attachment style have high level of alcohol-cigarette consumption and that having social security affects the attachment styles of the students in a safe manner and that there are differences in the attachment styles depending on the gender. It is found that women have an anxious attachment style while men have an indifferent attachment style. It is established that fearful attachment style appears when the level of maternal education is low and the indifferent style of attachment appears when it is higher. It is identified that paternal education and age range does not affect the student's attachment style. It is determined that the style of attachment affects the habits like alcohol consumption and smoking and that the presence of a social security and the level of maternal education have a role in identifying the styles of attachment and that there are differences in styles of attachment depending on the gender.

PDF Formatında İndir

Download PDF