image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2020/10
Sayı: 1
Makale Başlık: Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı: Bazı Bireysel ve Çevresel Değişkenler Bir Etken Olabilir mi?
Makale Alternatif Dilde Başlık: Academic Procrastination Behavior in University Students: Can Some Individual and Environmental Variables be a Factor?
Makale Eklenme Tarihi: 25.4.2020
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının; cinsiyet, alkol ve sigara kullanım durumu, internet erişimi olan cep telefonuna ve kişisel bilgisayara sahip olup olmama durumu, günlük internet kullanım süresi, internet kullanım amacı, öğrenim görülen bölümü isteyerek seçip seçmeme, hâlihazırda devam edilen bölümden memnuniyet durumu gibi bazı bireysel ve öğrenim görülen fakülte, bulunulan sınıf düzeyi, barınılan yer, barınılan yerde internet erişiminin olup olmaması durumu gibi bazı çevresel değişkenlere dayalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu Türkiye’de bir devlet üniversitesinin farklı fakültelerinde öğrenim görmekte olan 615’i kadın (%71.3), 242’si erkek (%28.1) ve cinsiyete dayalı herhangi bir bildirimde bulunmayan 5 (%.6) üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma grubunda yer alan öğrencilerin yaşları 17 ile 40 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 20.88’dir (ss:2.40). Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ve Akademik Erteleme Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma sonunda, üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının alkol ve sigara kullanım durumu, öğrenim görülen bölümü isteyerek seçip seçmeme, öğrenim görülen bölümden memnuniyet durumu, günlük internet kullanım süresi ve internet kullanım amaçlarına dayalı olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği ancak cinsiyet, öğrenim görülen fakülte, sınıf düzeyi, barınılan yer, barınılan yerde internet erişiminin olup olmaması, internet erişimi olan cep telefonuna ve kişisel bilgisayara sahip olup olmama değişkenlerine dayalı olarak ise anlamlı farklılıkların olmadığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarının üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarını etkileyen bazı bireysel ve çevresel değişkenlerin belirlenmesi açısından önemli olduğu, alan çalışanları ve araştırmacılar için yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of the present study was to evaluate academic procrastination behaviors of university students based on some individual variables such as gender, whether to use alcohol and smoking, whether to have a mobile phone and personal computer with internet access, the period of daily Internet use, the purpose of internet use, whether to choose the department willingly and satisfaction of the present department and some environmental variables faculty, grade, accommodation, whether to have internet access in accommodation. The study group consisted of 615 (71.3%) female, 242 (28.1%) male, and 5 (.6%) no-gender-stated university students who studied at a state university in north-eastern Turkey. The age of the students in the study group ranged from 17 to 40, and the mean of ages was 20.88 (Df: 2.40). The data of the study were collected with a Personal Information Form and Academic Procrastination Scale prepared by the researchers. The study concluded that academic procrastination behaviors of university students differentiated depending on the use of alcohol and smoking, whether to choose their department willingly, the satisfaction of the department, the period of daily Internet use and the purpose of internet use; however, there were not significant differences between those behaviors and gender, faculty, grade, accommodation, whether to have internet access in accommodation and whether to have a mobile phone and personal computer with internet access. The findings were discussed in the light of the literature. It is thought that the results of the study are important for determining some individual and environmental variables that affect academic procrastination behaviors of university students, and they may be a guide for field researchers.

PDF Formatında İndir

Download PDF