image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2015/5
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretim Üyelerinin Perfonmans Değerlendirme Sistemine Yönelik Tutumlarının Araştırılması
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Investigation of the Attitudes of the Faculty Members to the Performance Evaluation System
Makale Eklenme Tarihi: 17.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Araştırmanın amacı, öğretim üyelerinin performans değerlendirme sistemine ilişkin tutumlarını ölçmektir. Tarama modeli kullanılan araştırmanın çalışma grubunu, bir üniversitede görev yapan ve kasti örnekleme yoluyla seçilen 122 öğretim üyesi oluşturmaktadır. Anket formunun oluşturulmasında, Tonbul tarafından geliştirilen ölçekten, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen “akademik yükseltilme ve atanma kriterleri” ile ilgili literatürden yararlanılmıştır. Veriler, SPSS 17 programı ile güvenilirlik, faktör, varyans analizi, Kruskal Wallis-H, Mann Withney-U testleri ve aritmetik ortalama kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonunda elde edilen bulgulara göre, öğretim üyelerinin, kendi performans boyutları içinde en önemli olarak algıladıkları boyutlar sırasıyla araştırma, eğitim-öğretim, topluma hizmet ve yönetime destektir. Ayrıca öğretim üyeleri, performanslarının belirli periyodlarla değerlendirilebileceği bir performans değerlendirme sistemine olumlu bakmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to measure the attitudes of faculty members regarding a performance evaluation system. Scan model has been carried out on 122 university faculty members that work for a university chosen by deliberate sampling method. The survey questionnaire was developed from the study of Tonbul and the corresponding area of literature determined by Turkish Council of Higher Education relating to “criteria for promotion and appointment of positions”. The data were analyzed using SPSS 17 with the reliability analysis, factor analysis, variance analysis, Kruskal Wallis-H, Mann Withney-U tests and means. According to findings of the research, the most significant performance dimensions perceived by faculty members were respectively research, education and training, community service and management support. Besides, university members looked favorably on a performance evaluation system assessing their performance periodically.

PDF Formatında İndir

Download PDF