image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2013/3
Sayı: 2
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Güncel Etik Konular Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Investigation of the Opinions of Teacher Candidates about Current Ethical Issues in Terms of Various Variables
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırma öğretmen adaylarının etik ikilemler içeren bazı biyoetik konular hakkında görüşlerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Nicel araştırma tekniklerinin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 yılında Gazi Üniversitesinde öğrenim gören 8 farklı bölümden toplam 238 öğretmen adayı oluşturmuştur. Genetik tarama testi, üreme teknolojileri ve ötanazi gibi etik tartışmaların odağında yer alan konular hakkında senaryolar içeren Biyoetik Değer Envanteri ölçme aracı olarak kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının tercihleri cinsiyet ve bölüm gibi değişkenler açısından incelenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının bu etik konular hakkında karar verirken göz önünde bulundurdukları etik yaklaşımlar incelenmiştir. Öğretmen adaylarının her bir senaryo için karar verme sürecinde göz önünde bulundurdukları etik yaklaşımların farklılaştığı tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının genel kararlarının ve etik yaklaşım tercihlerinin bölümlere ve cinsiyete göre farklılık göstermediği bulunmuştur. Sadece genetik tarama testi konulu senaryoda cinsiyete bağlı farklılık tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: This research is planned for determining teacher candidates’ opinions about some bioethics issues which include ethical dilemmas. In this research in which quantitative research techniques was used, a study group consisted of 238 teacher candidates from eight different departments at Gazi University in 2011-2012 academic year. Bioethical Values Inventory including scenarios located in the center of ethical issues, such as genetic screening tests, reproductive technologies and euthanasia used as an assessment instrument. Preferences of teacher candidates on scenarios are examined by using research variables such as the gender and studied department. In addition ethical approaches when making their decisions on ethical problems were analyzed. It was observed that the teacher candidates changed the ethical approaches while making decision for each scenario were varied. The teachers’ overall judgments and ethical approach preferences for each scenario did not differentiate according to the department and gender. Only gender-related differences were identified in the genetic screening test scenario.

PDF Formatında İndir

Download PDF