image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 2
Makale Başlık: The Impact of Cyberhunt on Reading Comprehension Level in Foreign Language Teaching
Makale Alternatif Dilde Başlık: İngilizce Öğretiminde Cyberhunt Kullanımının Okuduğunu Anlama Düzeyine Etkisi
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The aim of this study is to determine the effect of the Cyberhunt activities and the methods in the current curriculum on students’ reading and comprehension level in English. This study was conducted using the quasi-experimental design. Participants of this study consisted of 32 fifth grade students who are studying in a secondary school from Çilimli district of Düzce province in the 2017-2018 academic year. The simple present tense test was applied to the students as pre-test and post-test to determine whether the initial conditions were equal before the test process and whether the method used in the foreign language lessons in the experimental and control groups was active after the application process. Dependent samples t-test, independent samples t-test, and regression analysis were applied to the scores of the students in experimental and control groups. As a result of the analyses made, there was a significant difference between the post-test scores of the experimental group students who are studying English language courses with Cyberhunt activities and the control group students who are studying the foreign language courses with the methods in the current curriculum in favor of the experimental group. It was also found that the Cyberhunt is a significant predictor of reading comprehension level. In addition, as a result of the independent samples t-test made on the final test scores of the students in the experimental group, the achievement levels of the students show no difference according to gender.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışmanın amacı, İngilizce öğretiminde, mevcut öğretim programındaki yöntemler ile Cyberhunt etkinliklerinin, öğrencilerin İngilizce okuduğunu anlama düzeyine etkisini belirlemektir. Bu çalışma, yarı deneysel desen kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın katılımcıları 2017-2018 eğitim öğretim yılı, Düzce ili, Çilimli ilçesine bağlı bir ortaokulda öğrenim görmekte olan toplam 32 adet beşinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Deney süreci öncesinde başlangıç koşullarının eşit olup olmadığını ve uygulama süreci sonrasında deney ve kontrol gruplarında işlenen İngilizce derslerinde kullanılan yöntemin etkililiğini belirlemek için öğrencilere the simple present tense (geniş zaman) testi ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Deney ve kontrol grubunda bulunan öğrencilerin aldıkları puanlar üzerinde bağımlı örneklem t-testi, bağımsız örneklem t-testi ve regresyon analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, Cyberhunt etkinlikleri ile İngilizce dersi işleyen deney grubu öğrencileri ve mevcut öğretim programındaki yöntemler ile İngilizce dersi işleyen kontrol grubu öğrencilerinin son test puan ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Ayrıca, Cyberhunt etkinliklerinin okuduğunu anlama düzeyinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Buna ek olarak, deney grubu öğrencilerinin son test puan ortalamaları üzerinde yapılan bağımsız örneklem t-testi sonucunda, öğrencilerin başarı düzeylerinin cinsiyete göre bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.

PDF Formatında İndir

Download PDF