image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 3
Makale Başlık: Toplumsal Değişim Açısından Üniversite- Kent Etkileşimi ve Algısı: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: University-City Interaction and Perception in Terms of Social Change: The Case of Bülent Ecevit University
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Küreselleşmenin etkileri ve bilişim teknolojisi alanında meydana gelen gelişmeler ile birlikte üniversitelerin rolü giderek farklılaşmaktadır. Üniversiteler bilimsel faaliyetler ve eğitim gibi temel işlevlerinin yanı sıra yerel, bölgesel ve küresel dinamikleri de içeren yeni ve farklı rolleri üstlenmektedirler. Günümüzde üniversiteler bulundukları bölgelerde kültürel ve sosyal sermayenin oluşturulmasına, ekonomik kapasitenin arttırılmasına ve çevresel gelişimin sağlanmasına katkı sunarak toplumsal değişimin ana aktörlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu anlamda üniversiteler bulundukları bölgenin/kentin kalkınmasında anahtar rol üstlenen sosyal aktörler olarak görev yapmaktadır. Üniversitelerin katkıları sonucunda bölge/kent halkı ile bir etkileşim gerçekleşmekte ve sonucunda organik bir bağ ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde üniversitelerin sayısının artmasıyla birlikte kent-üniversite etkileşimi konusuna ilgi de giderek artmaktadır. Bununla beraber literatüre bakıldığında bu yönde gerçekleştirilen çalışmaların henüz az sayıda olduğu görülmektedir. Bu anlamda çalışmamızın amacı üniversitenin kentle etkileşiminin ve Zonguldak’a yönelik ekonomik, sosyal ve kültürel katkılarının kent halkı tarafından nasıl algılandığının ortaya konulmasıdır. Bu amaçla nitel ve nicel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı bir saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Nicel çalışmada 844 katılımcıya 77 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Nitel çalışmada ise, kentte faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, basın kuruluşları, odalar, yerel yönetimlerden oluşan kent temsilcileriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda Bülent Ecevit Üniversitesi ve Zonguldak halkı arasında karşılıklı ve güçlü bir etkileşim olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca üniversitenin kentin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişim süreci üzerinde etkili olan önemli aktörlerden biri olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda Zonguldak halkı üniversitenin kente yönelik olumlu bir etki yarattığını düşünmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The role of universities in the global world is becoming more diverse with the developments in information technology and the acceleration of globalization. Universities undertake new and different roles including local, regional and global dynamics besides their basic functions such as training and scientific activities. At the present time, universities stand out as the main actors of social change by contributing to environmental development, increasing economical capacity and building up cultural and social capital. In this manner, universities serve as social actors that play a key role in the development of their region. As a result of the contributions of the universities, an interaction with city people occurs and an organic bond begins to arise. With the increasing number of universities, the interest in city-university interaction is increasing. Therewithal, the number of studies in this direction is very little in literature. In this sense, the aim of the study is to determine the interaction of a university with city and how economic, social and cultural contributions of Bülent Ecevit University (BEÜ) are perceived by city people. For this purpose, a field study using both qualitative and quantitative data collection method was performed. In quantitative study a questionnaire that consists of 77 questions was conducted on 844 participants. In qualitative study, a face to face interviews with non-governmental organizations operating in the city, media organizations, chambers, city representatives were carried out. The result showed a strong and mutual interaction between BEÜ and city people. Also, it is found that the university is an important actor that contributes to social, economic and cultural development of the city. In this manner, Zonguldak community thinks that university has a positive effect on city.

PDF Formatında İndir

Download PDF