image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 3
Makale Başlık: İngilizce Okutmanlarının Teknoloji Kullanımları ve Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Efl Teachers’ Technology Use and Attitudes Towards Information and Communication Technologies in Education
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bilişim teknolojileri, yabancı dil öğrenme-öğretme konusunda çok çeşitli olanaklar sunmaktadır. Bu betimsel çalışmada, İngilizce okutmanlarının hâlihazırda teknoloji ve öğretim teknolojilerini ne ölçüde kullandıkları ve eğitimde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanmaya yönelik tutumları çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan 71’i kadın, 16’sı erkek olmak üzere 87 İngilizce okutmanı çalışmanın örneklemidir. Örneklemde yer alan İngilizce okutmanlarının genel olarak eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik olumlu tutumları olduğu; tutumlarının algıladıkları bilgisayar becerilerine ve ders işlerken bilgi ve iletişim teknolojileri kullanma sıklıklarına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı ancak mesleki deneyime göre anlamlı ölçüde değişmediği belirlenmiştir. Ek olarak, okutmanların bilgisayar ve internet kullandıkları, ancak ders hazırlama ve işleme sürecinde daha sık ve güncel öğretim teknolojileri kullanmaya teşvik edilmelerinin gerektiği görülmüştür. Bu kapsamda kurumsal açıdan ilk olarak, İngilizce okutmanlarının öğrenme-öğretme gereksinimlerine yanıt veren teknolojik altyapının oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca, İngilizce öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştıracak dijital araçlara ilişkin mesleki gelişim çalışmalarının yapılması önerilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Information technologies offer various opportunities in foreign language learning and teaching. In this descriptive study, to what extent English language instructors currently use technology and educational technologies is investigated. The sample consists of 87 English language instructors (71 female and 16 male) who work in Ege University School of Foreign Languages. Findings reveal that English language instructors in the study generally have positive attitudes towards information and communication technologies in education; their attitudes significantly vary according to their computer skill levels, and information and communication technologies use in their lessons, however their attitudes does not significantly change in accordance with their professional experiences. Besides, they use personnel computers and the internet but still find it necessary to be encouraged to use more technology in preparing and delivering lessons. They also need to be introduced with up-to-date instructional technology tools. In this respect, regarding the institution it is suggested that an infrastructure which meets the learning-teaching needs is primarily required. Besides, professional development programs related to digital tools enhancing learning and teaching English can be designed.

PDF Formatında İndir

Download PDF