image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 1
Makale Başlık: Amaçları ve İşlerliği ile Yükseköğretimde Farabi Değişim Programı: Öğretmen Adaylarının Gözünden bir İnceleme
Makale Alternatif Dilde Başlık: Farabi Exchange Program in Higher Education with its Purpose and Functionality: An Investigation through the Eyes of Pre-service Teachers
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Öğrenci değişim programları yoluyla sağlanan öğrenci hareketliliği, öğretmen yetiştirme programları başta olmak üzere yükseköğretim kurumlarının önemli unsurlarından biri haline gelmektedir. Bu araştırmanın amacı; Farabi Değişim Programı’na katılan öğrencilerin değişim programından niçin yararlandıklarını, program sürecinde yaşadıkları sorunlarını ve değişim programına dönük önerilerini saptayarak, elde edilen bulguları programın amacı ve işlerliği açılarından değerlendirmektir. Nitel yöntemin kullanıldığı araştırmada, bir eğitim fakültesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerden Farabi Değişim Programı’ndan yararlanan beş ve yararlanmak isteyen üç kişi katılımcıları oluşturmuştur. Veriler yarı yapılandırılmış bir görüşme formu ve ses kayıt cihazı aracılığıyla toplanmış; betimsel/içerik analizi teknikleriyle çözümlenmiştir. Bulgular, öğrencilerin aile (aileye duyulan özlem, değişim programının sağladığı maddi kolaylıklar ve aile bireyleri ile dayanışma içinde olma) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) olmak üzere iki ana faktörden dolayı programdan yararlandığını; Farabi ofisleri tarafından herhangi bir uyum programına tutulmama kaynaklı sorunlar yaşandığını göstermektedir. Bu durum, onlarda yabancılık duygusunu güçlendirmektedir. Katılımcıların programa yönelik önerilerinin de bu sorunu ortadan kaldırmaya dönük olduğu tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Student mobility, provided through student exchange programs, is becoming one of the crucial elements of higher education institutions, especially in teacher training programs. The purpose of this study was to identify the reasons why Farabi exchange students chose to benefit from the program, the challenges faced by the students during the process and their suggestions regarding the exchange program and hence to evaluate the findings in terms of the purpose and functioning of the exchange program. In this qualitative research study, participants consisted of students who had taken advantage of the Farabi Exchange Program (n=5) and of students wishing to participate in the program (n=3) in various departments of a school of education. Data collected through a semi-structured interview form and a voice recorder were analyzed through descriptive and content analysis techniques. The findings demonstrated that the students benefited from the program due to two main factors: Domestic reasons (missing their families, financial facilities provided by the exchange program, and being in solidarity with the family members) and reasons related to the Public Personnel Selection Examination (KPSS). It was also shown that the problems faced by students were due to the lack of an appropriate orientation program by Farabi offices, which strengthened the feeling of alienation among the students. The participants’ recommendations for the program were found to be pertinent to eliminating the problem about the lack of orientation.

PDF Formatında İndir

Download PDF