image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2013/3
Sayı: 2
Makale Başlık: Türkiye'de Temel Bilimlerde Sarsılış: Ülkenin Sarsılışı
Makale Alternatif Dilde Başlık: Shake in the Basic Sciences in Turkey: The Country's Shake
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada öncelikle Türkiye'deki biyoloji, fizik, kimya, matematik ve moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinin 2007 yılından günümüze gösterdikleri niceliksel gelişmeler gösterilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla her bir bölüm için yıllara göre doluluk oranları, program sayıları, öğrenci sayıları ve öğretim elemanı sayıları hesaplanmış ve bu göstergelerin yıllara göre değişimleri ortaya konulmuştur. Böylelikle incelenen bütün bölümlerde bu dört sayısal göstergedeki değişimin birbiriyle paralellik gösterdiği gözlemlenmiş ve son yıllarda biyoloji, fizik, kimya, matematik ve moleküler biyoloji ve genetik bölümlerindeki bu değişimlerin nedenleri belirlenmeye ve açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca sadece niceliksel değil mezunların niteliklerini, dolayısıyla istihdamını arttırıcı yeni politikaların geliştirilmesinin önemi vurgulanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: In this study, primarily, quantitative developments in the departments of biology, physics, chemistry, mathematics and molecular biology and genetics in Turkey since 2007 were tried to be presented. In parallel with this purpose, occupancy rates,number of programs, number of students and academic staff for each program were calculated and the changes of these indicators were displayed. In this way, we reached the conclusion that these four indicators have shown the parallel changes with each other in all departments. According to this result, we tried to define and explain the reasons of these changes in the departments of biology, physics, chemistry, mathematics and molecular biology and genetics in recent years. Besides, it has been emphasized that Turkey should develop new policies to increase the employment for the graduates of these departments in addition to the quantitative measures.

PDF Formatında İndir

Download PDF