image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 3
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerine İlişkin Öz-yeterlik Algılarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerini Yordama Gücü
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Predictive Power of Prospective Teachers’ Self-efficacy Perceptions of 21st Century Skills for Their Lifelong Learning Tendencies
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini yordayıp yordamadığını belirlemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırma, tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 400 öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama araçları olarak Gür-Erdoğan ve Arsal (2016) tarafından geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ölçeği” (YBÖEÖ) ile Anagün ve ark. (2016) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarına Yönelik 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlilik Algıları Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t testi, ANOVA, Pearson Çarpım Momentler Korelasyon Katsayısı ve basamaklı regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin çok yüksek düzeyde, 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının ise yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırmada, cinsiyet ve lisansüstü eğitim yapma isteğine göre öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algıları anlamlı farklılık göstermezken, kadın öğretmen adaylarının erkeklere göre, lisansüstü eğitim yapmak isteyenlerin istemeyenlere göre, yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, araştırmada öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algıları ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişkinin olduğu, öğrenme ve yenilenme becerileri ile yaşam ve kariyer becerilerinin öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this research is to determine whether prospective teachers’ self-efficacy perceptions of 21st-century skills predict their lifelong learning tendencies. This research was designed in a correlational survey model. The research was conducted with 400 prospective teachers studying at Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Education determined by stratified sampling method. In this research, “Lifelong Learning Tendencies Scale” developed by Gür-Erdoğan and Arsal (2016) and “The 21st Century Skills Efficacy Perceptions Scale for Prospective Teachers” developed by Anagün et al. (2016) were used for data collection. Descriptive statistics, t test, ANOVA, Pearson Product Moments Correlation Coefficient and stepwise regression analysis were used in the analysis of the data. As a result of the research, it was determined that prospective teachers’ lifelong learning tendencies are at a very high level and their self-efficacy perceptions of 21st century skills are at a high level. In this research, it was found that there is no significant difference in prospective teachers’ self-efficacy perceptions of the 21st-century skills according to the gender and desire to do post-graduate education, but it was determined that the female prospective teachers have a higher level of lifelong learning tendencies than those of the male students and prospective teachers that want to do post-graduate education have a higher level of lifelong learning tendencies than the ones who do not want to do. In addition, it was determined that there is a positive and significant relationship between prospective teachers’ self-efficacy perceptions of 21st century skills and lifelong learning tendencies, and that “learning and regeneration skills” and “life and career skills” predict lifelong learning tendencies of prospective teachers significantly.

PDF Formatında İndir

Download PDF