image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2016/6
Sayı: 2
Makale Başlık: Türkiye'deki Üniversitelerin Kendilerini Konumlandırdıkları Eğitim Alanları
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Qualitative Research on Educational Fields on which Universities Positioned Themselves in Turkey
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, Türkiye'deki üniversitelerin eğitimde kendilerini konumlandırdıkları alanları belirlemektir. Araştırmanın evrenini, Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversiteleri oluşturmaktadır. Nitel araştırma deseninin kullanıldığı çalışmada doküman inceleme tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırma verileri, üniversitelerin web sitelerinde yer alan tanıtım videoları analiz edilerek elde edilmiştir. Araştırmada, 90 üniversitenin tanıtım videosuna ulaşılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, tanıtım videosuna ulaşılan 90 üniversiteden 49'unun kendilerini eğitim alanlarında konumlandırdıkları belirlenmiştir. Üniversitelerin kendilerini konumlandırdıkları eğitim alanlarından sağlık, mühendislik ve iktisadi ve idari bilimler dikkat çekmektedir. Tanıtım videoları analiz edilen 41 üniversitenin ise kendilerini herhangi bir eğitim alanında konumlandırmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine the educational fields on which universities position themselves in Turkey. The population of the research consists of state and private universities in Turkey. In this study, qualitative research design was used and data were collected by document review technique.The research data was obtained by analyzing introductory videos of universities in their websites. In this context, 90 introductory videos of universities were collected. The data obtained was analyzed with descriptive analysis technique. the result of the study showed that 49 out of 90 universities positioned themselves in the field of education. Medical, engineering, and economics and administrative sciences were mostly emphasized educational fields. The result of the study led to the conclusion, 41 universities analyzing introductory videos did not position themselves in the field of education.

PDF Formatında İndir

Download PDF