image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2012/2
Sayı: 1
Makale Başlık: Bologna Süreci ile Yükseköğretimde Öngörülen Beceri ve Yetkinlikler
Makale Alternatif Dilde Başlık: Skills and Competencies Set Forth by Bologna Process in Higher Education
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Çağımızdaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, üniversiteleri daha nitelikli bireyler yetiştirmeye zorlamaktadır. Bu durum üniversitelerdeki eğitim programları ve uygulamalarını sürekli güncellemeyi ve niteliğini artırmayı gerektirmektedir. Bu anlayışla ülkemizde “Bologna Süreci” çerçevesinde yükseköğretim programlarını güncelleme çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar öğrenci merkezli eğitim yaklaşımıyla öğrencilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik yürütülmektedir. Öğrencilere çeşitli bilgi ve becerilerin yanında, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme, öğrenme, iletişim ve sosyal yetkinlik, alana özgü ve mesleki yetkinlik gibi yetkinlikler kazandırma amaçlanmaktadır. Bu yaklaşım yükseköğretimde bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünce) ve uygulamalı (el becerisi, yöntem, materyal, araç gereç kullanabilme) becerilerin yani dil, zihinsel, sosyal ve duygusal becerilerin öğretimini gerektirmektedir. Beceri öğretimi yöntem, teknik ve uygulama yönüyle bilgi öğretiminden farklıdır. Üniversitelerde beceri öğretimi ve değerlendirmesi hakkında bilgilendirici ve yetiştirici çalışmalar yapılmalıdır. Aksi takdirde bilgi öğretimiyle ezberci bireylerin yetişmesi kaçınılmaz olacak ve yükseköğretimin amaçlarına ulaşmak güçleşecektir.
Alternatif Dilde Özet: Scientific and technological advances of today, force the universities to train more qualified individuals. That needs to increase the quality of educational programs and practices, and requires constant updating in universities. So within the framework of the “Bologna Process” higher education programs have been started to be updated in our country. These studies, carried out to develop the skills and competencies of students' knowledge with student-centered educational approach. Besides a variety of knowledge and skills, ability to work independently and assume responsibility, learning, communication and social competence skills, such as domain specific competencies and professional competence is intended to gain to the students. This approach needs to teaching cognitive (logical, intuitive and creative thinking) and practical (manual skills, methods, materials, tools to use) skills, that is to say language, mental, social and emotional skills in higher education. Teaching of skills is different from teaching of the information in methods and practice. Therefore the universities should be developed for the assessment of teaching and coaching skills. Otherwise, the rote teaching of information will inevitably grow and achieving the goals of higher education will be difficult.

PDF Formatında İndir

Download PDF