image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2015/5
Sayı: 2
Makale Başlık: Yükseköğretimde Yeni Bir Yaklaşım: Öğrencilerin Ters Yüz Sınıf Yöntemine İlişkin Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: A New Approach in Higher Education: The Students’ Views on Flipped Classroom Method
Makale Eklenme Tarihi: 17.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı ‘ters yüz sınıf ’ yöntemine ilişkin öğrencilerin görüşlerini belirlemektir. Çalışma 10 hafta boyunca 58 okul öncesi eğitimi bölümü öğrencisi ile birlikte yürütülmüştür. Çalışmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu ve öğrenci görüş anketi kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin ‘ters yüz sınıf ’ yöntemine ilişkin oldukça olumlu görüşler içerisinde oldukları görülmüştür. Öğrenciler ‘ters yüz sınıf ’ yönteminin öğrenmenin kalıcılığını artıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, eğlenceli ve esnek bir yöntem olduğunu belirtmiştir. Ayrıca öğrenciler ‘ters yüz sınıf ’ yönteminin birçok avantajının yanı sıra teknik araç eksikliği, yöntemin çok zaman alıcı olması ve videoların dersten önce izlenmesi gerektiği gibi dezavantajlarının da bulunduğunu belirtmişlerdir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to determine the students’views on ‘flipped classroom’ method. The study was carried out within 10 weeks with 58 early childhood education students. The case study method was used in this study. The data were collected by means of semi-structured interviews and student view questionnarie. Descriptive analysis method was used in the data analysis process. Study results showed that students had very positive views about the ‘flipped classroom’ method. Students stated that ‘flipped classroom’ method increases the retention of learning, facilitates the learning, is entertaining and flexible. Despite many advantages students stated that this method had also some disadvantages such as the lack of technical tools, being very time consuming and the need for watching videos before lesson.

PDF Formatında İndir

Download PDF