image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2014/4
Sayı: 3
Makale Başlık: Mevcut İmkânlarla Seçkin Öğretim Üyesi, Yıldız Araştırmacı ve Lider Yetiştirme Projesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Training Project of Star Researchers, Outstanding Teaching Staff and Leaders with Facilities Available
Makale Eklenme Tarihi: 17.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Üniversitelerimizde ciddi bir düzenlemenin gerektiği konusunda genel olarak bir görüş birliği vardır. Ciddi düzenleme için Anayasa ve Yükseköğretim Kurulu Kanunu'nun değiştirilmesi gerektiği savunulmaktadır. Ancak mevcut mevzuatın bütün imkânlarının kullanıldığını da söylemek mümkün değildir. Yürürlükteki mevzuat ile Türkiye'nin yıldız araştırmacı, seçkin öğretim üyesi ve lider ihtiyacının karşılanabileceği düşüncesindeyiz. Bunun için sürekli eğitim merkezlerinden istifade edilebilir. Bu çalışmada üniversite, yükseköğretim ve sürekli eğitim merkezleri ile ilgili yayınlardan ulaşılabilen çalışmalar incelendi. Mevcut durum ve çözüm öneri, uygulamaları ve sürekli eğitim merkezlerinin faaliyetleri tespit edildi. Bu veriler dikkate alınarak çözüm önerileri oluşturulup literatür eşliğinde tartışıldı. Elde edilen verilere göre üniversitelere liselerden eksiklerle gelen öğrencilerimize yeterli lisans, lisansüstü ve doktora eğitimi verilememektedir. Buna karşın ‘çift ana dal programı', ‘Tıp-Bilim Doktoru (MD-PhD) Bütünleşik Programı gibi kaliteyi yükseltme çalışmaları da vardır. Fakat bu çalışmalar yeterli ve yaygın değildir. Bunun için ülkemizin ihtiyacını karşılayıp dünyaya katkı sağlayabilecek seçkin öğretim üyesi, yıldız araştırmacı ve lider yetiştirmek mümkün olmamaktadır. Akademisyenlerimizin branş eğitimi dışında bir donanım eğitimine ihtiyacı vardır. Öte yandan üniversitelerde bulunan sürekli eğitim merkezlerinin akademik eğitime katkısı çok sınırlıdır. Sürekli eğitim merkezlerinde seçkin öğretim üyesi, yıldız araştırmacı ve lider adaylarına genel ve akademik donanım eğitimlerinin verilmesi mümkündür. Bu eğitimler sürekli, bir kurumsallaşma ve formal eğitim düzeninde olmalıdır. Bu amaçla sürekli eğitim merkezleri bünyesinde bir akademisyenlik okulu da kurulabilir. Bu yapılanma, Türkiye'nin seçkin öğretim üyesi, yıldız araştırmacı ve lider yetiştirme programına yaygın ve ciddi katkı sağlayacaktır.
Alternatif Dilde Özet: There is a general consensus on the requirement of a serious regulation at our universities. It is argued that it is necessary to change Constitution and Institution of Higher Education Law for the serious regulation. However, it is impossible to say that all the facilities of the present legislation are used. Our aim is to create a project based on benefiting from continuing education centers to meet the need of star researchers, outstanding teaching staff and leaders in Turkey via the legislation in force. In this study, accessible studies from publications related to university, higher education and continuing education centers are studied. Th e current situation and solution off ers, applications and continuing education centers'activities have been determined. In accordance with these data, solution off ers have been proposed and discussed in line with the literature. According to the data obtained, our students who come with deficiencies from high schools to universities are not given the adequate undergraduate, graduate and postgraduate education. Th ere are studies such as ‘Double Major Program', ‘Medical-Science Physicians Integrated (MD-PhD) Doctorate Program which upgrade the qualities. However, these programs are not suff icient and common. Th erefore, it is imposssible to train outstanding teaching staff , star researchesr and leaders who will meet the needs of our country and contribute to the World. Our academic potential needs a quality training except for branch training. On the other hand, the contribution of the Continuing Education Centers existing in university embodiments is limited. It is possible to provide basic skills, integration and research education to the outstanding teaching staff , star researcher and leader candidates. Th ese trainings should be given in a continuous instutionalization and in the formal education system. For this purpose, an academician school can be established within the body continuing education centers. Th is structure will contribute to the program of training Turkish outstanding teaching staff , star researchers and leaders widely.

PDF Formatında İndir

Download PDF