image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 3
Makale Başlık: Erasmus Programına Katılan Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Fenomenolojik Bir Araştırma
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Problems that Students Participating in Erasmus Programme Encountered and Their Solutions: A Phenomenological Study
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmada Erasmus Değişim Programı kapsamında lisans öğreniminin belli bir dönemini yurt dışında geçiren öğrencilerin yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseninde kurgulanan bu çalışmaya Karabük Üniversitesi’nde herhangi bir lisans programına kayıtlı olup bu süreçte Erasmus Değişim Programı ile belli bir süre yurt dışında öğrenim görmüş olan toplam 13 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde ölçüt örnekleme, maksimum çeşitlilik örneklemesi ve kolay ulaşılabilir örnekleme birlikte kullanılmıştır. Araştırma verileri araştırma grubu tarafından hazırlanan yarıyapılandırılmış bir görüşme formu ile toplanmış ve toplanan veriler içerik analizi ve betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları katılımcıların önemli bir kısmının Erasmus programını kaçırılmayacak bir fırsat olarak gördüklerini, süreçte en fazla barınma ve kültürel sorunların yaşandığını, yaşanılan sorunların çözümünde arkadaş desteğinin önemli olduğunu, Erasmus sürecinin daha etkili olması için daha fazla kaynak sağlanması ve öğrencilerin yabancı dil seviyesinin yüksek olması gerektiğini ve Erasmus programının en fazla öğrencilerin vizyonlarına, dil becerilerine ve kişisel becerilerine katkı sağladığını düşündüklerini göstermektedir. Araştırma sonucu ortaya çıkan bulgular ilgili literatürle ilişkili bir biçimde tartışmaya açılmış ve araştırma sonuçlarına dayalı olarak bazı öneriler sunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: In this study, the problems experienced by the students who have passed a certain period of undergraduate study abroad within Erasmus Exchange Program and the solutions for these problems have been examined. This qualitative study designed as phenomenological research included 13 students who are currently studying in various academic departments of Karabuk University and have already studied for a specific amount of time in a foreign university through Erasmus programme. The participants of the present study were chosen through criterion sampling, maximum variation sampling and convenience sampling together. The data of the study were gathered through a semi-structured interview form developed by the researchers and content and descriptive analysis techniques were performed to analyse the data of the study. Results revealed that for the majority of the participants Erasmus programme was as an unmissable opportunity, sheltering and culture were the most prominent problems during the programme, the support of friends was important to solve the problems, providing more funds and participants’ high level of foreign language proficiency were two critical things to make the Erasmus programme more effective, Erasmus programme contributed most to the vision of participants along with their language and personal skills. Findings of the study were discussed in line with the related literature and some suggestions were made.

PDF Formatında İndir

Download PDF