image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2013/3
Sayı: 2
Makale Başlık: Öğretim Elemanlarının Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliğine İlişkin Görüşleri: Akdeniz Üniversitesi Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Views of Academic Staff on Erasmus Teaching Staff Mobility: The Case of Akdeniz University
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, Akdeniz üniversitesinde çalışan öğretim elemanlarının Erasmus personel ders verme hareketliliği programı hakkında görüşlerini betimlemektir. Bu çalışma nitel bir araştırmadır. Bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır. Çalışmanın verileri bu programdan daha önce yararlanmış gönüllü yedi öğretim elemanından sağlanmıştır. Veriler, yarı yapılandırılmış form ile toplanmıştır. Elde edilen veriler, nitel araştırmalarda betimsel analiz içerisinde yer alan frekans analizi tekniği ile çözümlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, katılımcılar ortak proje geliştirme ve yurtdışı deneyimi kazanma amacıyla programa katıldıkları; ev sahibi üniversite ile ilişkileri güçlendirme beklentilerinin olduğu; yabancı dil gelişimi, farklı bir ülke, üniversite, kültür, öğretim elemanı, öğrenci, eğitim sistemi tanıma yararı sağladığı; program süresi, ulaşım, yabancı dil, beslenme, bürokratik sıkıntılar ve iklim, bilgi paylaşımı alanlarında çeşitli problemlerle karşılaştıkları; programın süresinin uzatılması, hibe artırılması ve yararlanıcıların artırılması önerilerinde bulunmuşlardır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this research is to describe the views of the academic staff working at Akdeniz University about the Erasmus Teaching Staff Mobility Programme. This study is a qualitative research. The study was designed as a holistic single case descriptive study. The data for this research were obtained from seven voluntary academic staff who experienced this programme. Semi-structured interview was used as the data collection tool. The data collected were figured out using frequency analysis technique which is included in descriptive analysis of qualitative research. At the end of the study, it can be said that participants have joined the programme for creating mutual projects, gaining abroad experience and they had expectations for strengthening the relationship with the hosting university; they had the opportunity to recognize different languages, different countries, universities, cultures, instructors and education systems; they encountered some problems like programme duration, transportation, foreign language, nutrition, bureaucratic problems, climate and information sharing and they offered some suggestions such as expanding the duration of the programme, increasing the amount of the grant and the number of participants.

PDF Formatında İndir

Download PDF