image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 3
Makale Başlık: Evaluation of Student Empathy Level During the First Five Years of Medical Education at Ankara University
Makale Alternatif Dilde Başlık: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk Beş Dönem Öğrencilerinin Empati Düzeyinin Değerlendirilmesi
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Empathy is an important attribute in the physician-patient relationship and promotes patient and physician satisfaction. It must be taught and promoted during medical education. However, many of the studies about empathy show that empathy declines during medical school education as the year of study increases. The aim of this study was to measure and examine the levels of student empathy during medical education at Ankara University School of Medicine. Study participants were all medical students from the first to the fifth year of the program and the ‘Student Version (S-Version) of Jefferson Scale of Physician Empathy’ ( JSPE-S) was used to measure the level of student empathy. The study utilized a cross-sectional design and sub-scale scores were analyzed in terms of gender and year of study. Mann- Whitney U test and Kruskal-Wallis variance analysis were used to compare the sub-scale scores in terms of gender and year, respectively. The results showed that the second year students` JSPE-S scores were significantly high for “perspective taking” and “compassionate care” whereas the third year students` JSPE-S scores were significantly low for the three sub-scales (p<0.001). Additionally, the scores of internship time decreased gradually as the year of study increased. Females’ JSPE-S scores were significantly higher for “perspective taking” and “compassionate care” (p<0.001). In this study, the students’ empathy levels were examined with a self-report scale. The results indicated that medical student empathy declines as the year of study gets higher. More studies are needed to determine whether the decline in empathy scores are due to cohort effects or to the changes occurring during medical education.
Alternatif Dilde Özet: Empati, hasta-hekim ilişkisinde önemli bir beceri olup hasta ve hekim memnuniyetini arttırır. Empati, tıp eğitimi sürecinde öğretilmeli ve geliştirilmelidir, fakat yapılan birçok çalışmada sınıf düzeyi arttıkça düştüğü gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimi boyunca öğrenci empati düzeylerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesidir. Çalışmaya 1. sınıftan 5. sınıfa kadar tüm sınıflardaki tıp öğrencileri katılmıştır ve öğrenci empati düzeyini ölçmek için ‘Jefferson Doktor Empati Ölçeği’nin öğrenci versiyonu kullanılmıştır. Kesitsel olarak planlanmış olan bu çalışmada alt-ölçek puanları eğitim yıllarına ve cinsiyete göre karşılaştırılmıştır. Cinsiyete göre farklılıklar Mann-Whitney U testi ile, eğitim yıllarına göre farklılıklar da Kruskal-Wallis varyans analizi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 2. sınıfların “perspektif alma” ve “şefkatli bakım” puanları anlamlı olarak yüksek iken, 3. sınıf puanları her üç alt ölçek için anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p<0.001). Stajlar esnasındaki puanlar da sınıf ilerledikçe düşüş göstermiştir. “Perspektif alma” ve “şefkatli bakım” puanları, kız öğrenciler arasında anlamlı derecede daha yüksektir (p<0.001). Bu çalışmada tıp fakültesi öğrencilerinin empati düzeyleri, kendi kendini değerlendirme ölçeği ile değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre empati düzeyi sınıf düzeyi arttıkça düşmektedir. Bu düşüşün nedeninin kohort etkisine mi yoksa tıp eğitimi sürecindeki değişimlere mi bağlı olduğunu anlamak için daha fazla sayıda çalışmanın yapılması gerekmektedir.

PDF Formatında İndir

Download PDF