image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 1
Makale Başlık: Türkiye’deki Hemşirelik Lisans Programlarının Web Sayfalarında Bologna Sürecinin Yansımaları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Reflections of Bologna Process on Websites of Undergraduate Nursing Programs in Turkey
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışma, ülkemizde hemşirelikte lisans programını yürüten üniversitelerin web sayfalarında yer alan Bologna Süreci’ne ilişkin bilgilerin incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu tanımlayıcı çalışma kapsamına Yükseköğretim Kurulu bünyesinde bulunan ve hemşirelikte lisans programı yürüten tüm devlet ve vakıf üniversiteleri alınmıştır. Veriler, 1 Mayıs - 1 Haziran 2015 tarihleri arasında çalışma kapsamına alınan üniversitelerin web sayfaları incelenerek toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen değerlendirme formu kullanılmıştır. Veriler sayı ve yüzde olarak değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamına alınan üniversitelerin %77.2’si devlet üniversitesi olup %65.3’ünün üniversitelerin ana sayfalarında yer alan linkten Bologna sürecine ilişkin bilgilere ulaşılmıştır. Üniversitelerin büyük çoğunluğunda (%87.1) program hakkında genel bilgiye yer verildiği, %44’ünde zorunlu ve %41’inde seçmeli Avrupa Kredi Transferi Sistemi kredisine uyulmadığı belirlenmiştir. Hemşirelikte lisans programında sekiz anabilim dalı tarafından yürütülen temel hemşirelik derslerinin çoğunluğunda ders bilgi paketi mevcut olduğu (%68.1-%77.6); derslerin Ders Bilgi Paketlerinde Avrupa Kredi Transferi Sistemi kredisine (%72.3-%82.7) yer verildiği ve öğrenci iş yükünün hesaplandığı (%54.2-%65.6) bulunmuştur. Çalışmada, hemşirelikte lisans programını yürüten üniversitelerin web sayfalarının Bologna Sürecine ilişkin tam bir bilgi içermediği bulunmuştur. Bologna Sürecine ilişkin eksik ve yanlış bilgi verilmemesi için Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulacak standart bir format doğrultusunda tüm üniversitelerin web sayfalarını güncellemeleri önerilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: This study was conducted to investigate the data about the Bologna Process on the websites of universities’ undergraduate nursing programs in Turkey. In this descriptive study, all state and private universities which have BSc Nursing Programs and are within the scope of the Council of Higher Education of Turkey were included. Data were collected between May 1st and June 1st, 2015 by searching the websites of universities that were included in this study. An Evaluation Form that was developed by the researchers was used to collect data. Data were analyzed by using frequencies and percentages. We found that 77.2% of the universities included in the study were state universities and information about the Bologna Process could be found by using the website link on the main page in 65.3% of these universities. The majority of the universities (87.1%) had general information about their program but 44% did not take the European Credit Transfer System into consideration on compulsory lessons and 41% of them on elective lessons. It was found that the majority of essential nursing lessons held by eight departments in BSc of Nursing programs had an Information Package of Lessons (68.1%-77.6%) and that this package contained information on the European Credit Transfer System Credits in 72.3%-82.7% and calculations of student workload in 54.2%-65.6%. In conclusion, the universities with BSc Nursing Program did not have full information about the Bologna Process on their websites. We recommend making the necessary updates on these websites according to the standard format of the Council of Higher Education of Turkey to avoid giving inadequate and false information about the Bologna Process.

PDF Formatında İndir

Download PDF