image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 2
Makale Başlık: Motivasyon Kuramları Bağlamında Akademik Teşvik Ödeneği Uygulamasının Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Evaluation of Academic Incentive Grant Application in the Context of Motivation Theories
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de uygulanan akademik teşvik ödeneği uygulamasının olası etkileri üzerine motivasyon kuramları bağlamında bir değerlendirme yapmak, ulaşılan sonuçlar ışığında geleceğe yönelik önerilerde bulunmaktır. Araştırmada, 14 Kasım 2014 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6564 Kanun Numaralı “Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2016 yılından itibaren uygulamaya konulan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” ele alınarak seçilen motivasyon kuramları bağlamında öğretim elemanlarının görüşleri incelenmektedir. Araştırmada ‘durum çalışması’ yapılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden karşıt durum örnekleme ve maksimum çeşitlilik örnekleme teknikleri ile belirlenmiş olan akademik teşvik ödeneği alan ve almayan 10 öğretim elemanı ile görüşmeler yapılmıştır. Akademik teşvik uygulamasının kapsam-içerik kuramları açısından daha olumlu olduğu düşünülen uygulamalara sahipken, süreç kuramları ve güncel kuramlar açısından amaca ulaşmada etkisinin az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alınacak birtakım dönütlerle uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi, daha fazla katılımcıyı kapsayan, farklı üniversite ve fakültelerde görev yapan akademisyenlerle yeni araştırmaların yapılması önerilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this research is to make an assessment on the possible impact of the academic incentive grant application in Turkey in the context of motivation theories, and to make recommendations for the future in the light of the results. In this research “Academic Incentive Grant Regulations” which is implemented since 2016, that makes amendments in the Law of Higher Education Staff and published in the Resmî Gazete, No. 6564, dated November 14, 2014 are examined in the context of the selected motivation theories. Case study was conducted in the study. Sampling was determined by contrast sampling, and maximum variation sampling methods and consist of 10 academic staff who receive or not academic incentive grant. According to the research results, although opinions which are related to context-content motivation theories are generally positive, opinions related to process and contemporary theories are generally negative. It is recommended that academic incentive grant should be revised and new research, which include more participants and is conducted with academics who are working in different universities and faculties should be conducted.

PDF Formatında İndir

Download PDF