image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 3
Makale Başlık: Çevre Mühendisliği Lisans Eğitiminde Kirlilik Önleme Odaklılığının Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Evaluation of Pollution Prevention Focus in Environmental Engineering Undergraduate Education
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Günümüzde çevrenin ve doğal kaynakların bir bütün olarak korunması oldukça önemli hale gelmiştir. Buna bağlı olarak ülkelerin çevre politikalarında ve çevreyle ilgili düzenlemelerinde kirlilik önleme stratejilerine ağırlık verilmektedir. Ancak kirlilik önleme yaklaşımını hayata geçirebilmek için konu ile ilgili alanlarda teknik bilgi ve birikime sahip uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konudaki ihtiyacın karşılanması için üniversitelerin lisans programlarında kirlilik önleme yaklaşımını temel alan eğitim konularına yer verilmesi gerekmektedir. Çevre mühendisliği konunun tam olarak ele alınabilmesi için bu alanda yer alan en uygun mühendislik dallarından biridir. Bu sebeple çevre mühendisliği eğitiminde kirlilik önleme odaklı lisans derslerine daha çok gerek duyulmaktadır. Yapılan bu çalışmada, ülkemizde bulunan 46 üniversitedeki çevre mühendisliği bölümlerinin ders katalogları ve ders içerikleri detaylı olarak incelenerek toplam 180 alan dersi kirlilik önleme içerikleri açısından çoklu kriter analizine (MCA) göre değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre kirlilik önleme temelli yaklaşımlar çevre mühendisliği lisans eğitiminin temel hedefleri arasında yer almasına rağmen 180 lisans dersinin ancak ortalama %1.8’i kirlilik önleme odaklı derslerden oluşmaktadır. Bununla birlikte çevre mühendisliği lisans derslerinin %11’i kirlilik önlemeye katkısı bulunduğu ve %5’inin ise tamamen kirlilik önleme odaklı ders içeriklerine sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca üniversitelerdeki çevre mühendisliği lisans eğitiminin mevcut ihtiyaçlara daha iyi cevap verebilmesi, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması, çevre ve doğal kaynaklarımızın korunması ve mezunların istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik öneriler sunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Nowadays protection of the environment and natural resources as a whole has become very important. Consequently, environmental policies and regulations of countries focused on pollution prevention strategies. However, specialists in the related fields with technical knowledge and accumulation are needed in order to apply the pollution prevention approaches. In order to meet this requirement, education issues based on the pollution prevention approach should be included in the undergraduate programs of universities. Environmental engineering is one of the most appropriate engineering branches in this field to handle the issues completely. Therefore, the courses focused on pollution prevention are needed more in environmental engineering education. In this study, the course catalogs and course contents of the environmental engineering departments at 46 universities in our country have been examined in detail and total 180 undergraduate courses were evaluated by employing multiple criterion analysis (MCA) in terms of pollution prevention contents. According to the obtained results, although the pollution prevention based approaches were among the aims of environmental engineering education, average 1.8% of 180 undergraduate courses were pollution prevention focused. Besides, 11% of the environmental engineering undergraduate courses contributed to pollution prevention and 5% were completely pollution prevention oriented. In addition, suggestions were presented about environmental engineering undergraduate education such as meeting existing needs, contributing to the sustainable development of our country, protection of our environment and natural resources and increasing employment opportunities.

PDF Formatında İndir

Download PDF