image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2020/10
Sayı: 1
Makale Başlık: Çocukluk Çağında Yaşanan Örselenmenin Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yakın İlişkilerine Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effect of Childhood Traumatization on Close Relationships of First Year University Students
Makale Eklenme Tarihi: 25.4.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Araştırma üniversite öğrencilerinde çocukluk çağında yaşanan örselenmenin yakın ilişkilerde yaşantılarla ilişkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı, kesitsel nitelikteki araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim öğretim yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde sağlık alanında öğrenim gören tüm birinci sınıf öğrencileri, örneklemini ise bu öğrenciler arasından çalışmaya katılmayı kabul eden 830 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan “Tanımlayıcı Bilgi Formu”, “Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeği” ve “Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri” aracılığı ile toplanmıştır. Veriler SPSS 22.0 programında değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirmesinde ortalamalar, yüzdelikler, bağımsız örneklem t testi, Pearson korelasyon testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalamaları 19.25±1.68 ve %72.3’ü kadındı. %20.4’ü hemşirelik bölümü öğrencisiydi. Öğrencilerin %8.3’ü çekirdek tipi aileye sahip olduğunu ve %44.3’ünün anne-babası bir dönem ayrı kaldığını bildirmiştir. Öğrencilerin %57.3’ü anne ve babasının çocuk yetiştirme tutumunu “koruyucu” olarak nitelendirdi. Erkeklerde kadınlardan, yalnız yaşayanların ailesi ya da arkadaşları ile yaşayanlardan, anne babasının ayrı yaşadığı bir dönemi olanların olmayanlardan, annesi doktora mezunu olanların daha düşük eğitim düzeyine sahip olanlardan, babası okur-yazar olmayanların daha yüksek düzeyde eğitime sahip olanlardan, gelir düzeyi yüksek olanların orta ve düşük olanlardan, son bir yılda psikolojik yardım alanların almayanlardan ve hiç arkadaşı olmayanların olanlardan daha fazla örselenme yaşadıkları belirlenmiştir (p<0.05). Çocukluk döneminde yaşanan fiziksel, duygusal olarak örselenme arttıkça yakın ilişkilerde daha fazla kaçıngan olunduğu (p<0.05) ve çocukluk döneminde yaşanan fiziksel, duygusal, cinsel olarak örselenme arttıkça yakın ilişkilerde daha fazla kaçıngan olunduğu tespit edilmiştir (p<0.001). Çocukların ve gençlerin ileriki yaşamlarında daha sağlıklı ilişkiler kurabilmesi adına çocuk ve ergenlerin çocukluk çağı ihmal ve istismar yaşama durumlarının incelenmesi, farklı sosyokültürel yapıda yetişen çocukların aile yapıları incelenerek örselenmeyi etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik yapılacak araştırmaların sayısının artırılması, sosyoekonomik olarak kötü ve örselenme açısından risk altında olduğu düşünülen çocuk ve gençler ile ilgili yapılacak araştırmalara ağırlık verilmesi gerekmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study was to investigate the relationship between childhood traumatic experiences and close relationships in university students. The universe of this descriptive, cross-sectional study consisted of all first-year students studying in the field of health at Zonguldak Bülent Ecevit University in 2016-2017 academic year and the sample of the study included 830 students who agreed to participate in the study among these students. Data were collected using “The Descriptive Information Form” prepared in line with the literature by researchers, “Childhood Trauma Scale” and “Experiences in Close Relationships Inventory”. The data were evaluated in SPSS 22.0 program. Means, percentages, independent samples t-test, Pearson correlation test and One-Way ANOVA test were used for data evaluation. The mean age of the students was 19.25±1.68 and 72.3% were female. 20.4% were nursing students. 8.3% of the students stated that they had nuclear type families and 44.3% of the students reported that their parents were separated for a period. 57.3% of the students described their parents’ parenting attitude as protective. Women, those who live alone with their family or friends, those who have a period of separate parents, those whose mother has a doctorate degree, whose father is illiterate, who have a high level of income and those who received psychological help in the last year and those who did not have any friends had more traumas (p<0.05). It was found that as physical and emotional traumas experienced during childhood increased, avoidance in close relationships increased (p<0.05) and as the physical, emotional and sexual traumas experienced during childhood increased, avoidance increased (p<0.001). It is needed to focus on the research about investigation of childhood neglect and of children and adolescents in order to establish healthy relationships in later life, to increase the number of research to determine the factors affecting the traumatization by examining the family structures of children raised in different socio-cultural structure.

PDF Formatında İndir

Download PDF