image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 3
Makale Başlık: Üniversite Öğrencilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Problems of University Students and Suggestions for Solutions
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin sorunlarının onların bakış açıları ile ortaya konulması ve çözüm önerilerinin ayrıntılı olarak saptanmasıdır. Nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseni çerçevesinde tasarlanan araştırmanın katılımcılarını, Ankara’nın çeşitli üniversitelerinde okumakta olan 17 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, katılımcılar üniversitede ekonomik, akademik, uyum sağlama ve sosyal konularda sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların sorunların yarattığı sonuçlar olarak ‘psikolojik sonuçları’, ‘akademik başarıda düşüşü’ ve ‘okul terkini’ ifade ettikleri görülmektedir. Katılımcıların çözüm önerileri arasında üst yönetimin, öğretim üyelerinin ve ailenin desteğinin önemli olduğuna ilişkin görüşler yer almaktadır. Araştırma sonuçları ilgili literatür ile ilişkili olarak tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to reveal the problems of university students from their point of view and to determine the solution proposals in detail. The present study, which is designed within the framework of qualitative research methodology and case study pattern, consists of 17 university students studying at various universities in Ankara. Research data were analyzed using content analysis. As a result of the research, participants stated that they had problems in economic, academic, adaptation and social issues at the university. The participants’ views on the results of the problems indicate “psychological consequences”, “decrease in academic achievement”, and “drop out of the school”. Among the participants’ suggestions for a solution, there are some opinions that top management, teaching staff, and support of family are important. The results of the research are discussed concerning the related literature and some suggestions are presented.

PDF Formatında İndir

Download PDF