image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2016/6
Sayı: 2
Makale Başlık: Employment and First Year Experience of Beginner Primary School Teachers at Private Educational Institutions
Makale Alternatif Dilde Başlık: Özel Öğretim Kurumlarında Mesleğe Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin İstihdamı ve İlk Yıl Deneyimleri
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: In this study to demonstrate primary school teachers' employment process and their first year teaching in private educational organizations is aimed. The major employer of primary school teachers is public schools that are funded by state. There will be a gap between grade inflation and employment rate when all of the teacher candidates claim to be appointed to public schools. Hence private educational organizations provide alternative career opportunities for teacher candidates. Qualitative methods will be used in this study to display real evidence from the eyes of teachers and also principals. The data have been obtained through documents and interview techniques. After the data have been collected, descriptive analysis has been used. The findings of the study were given within the frame of themes and codes which were determined based on the problem statement. The first theme, career was presented in the context of choosing sector, recruitment and selecting process, professional development, leave the profession. The second theme, factors affecting first years' success was explained in the context of teaching factors, consistency and skills focus. The third theme was presented in a category of pressure, workload, complaining psychological and physical exhaustion, flexible working conditions.
Alternatif Dilde Özet: Bu araştırmada mesleğe yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin istihdam süreçleri ve özel öğretim kurumlarındaki ilk yıl deneyimlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Sınıf öğretmeni istihdamında en fazla pay kamu kaynakları ile finanse edilen kamu okullarına aittir. Bununla birlikte tüm mezunlar kamu okullarına atanmak istediklerinde mezun sayısı ve atanma durumları açısından büyük bir açık meydana gelmektedir. Bu durumda özel öğretim kurumları sınıf öğretmenleri için alternatif kariyer imkânı yaratmaktadır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin gözünden gerçek deneyimlerini yansıtmak amacıyla nitel araştırma deseni tercih edilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşmelerden ve dokümanlardan elde edilmiştir. Veriler analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, araştırma sorularına bağlı olarak belirlenen temalar ve kodlar çerçevesinde verilmiştir. Kariyer teması kapsamında sektör tercihi, istihdam ve seçim süreçleri, mesleki gelişim ve mesleği terk; ilk yıl başarısını etkileyen faktörler teması içerisinde öğretimi etkileyen faktörler, uyum ve vasıf odağı; problemlerin algılanması temasında baskı, iş yükü, psikolojik ve fiziksel yorgunluktan şikâyet, gibi esnek çalışma kodlarına yer verilmiştir.

PDF Formatında İndir

Download PDF