image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2012/2
Sayı: 1
Makale Başlık: Yükseköğretim Yöneticilerinin İdari Davranışları, Duygusal ve Sosyal Yeterlikleri: Kültürlerarası Bir Araştırma
Makale Alternatif Dilde Başlık: Administrative Behaviors and Emotional and Social Competences of Higher Education Administrators: A Cross-Cultural Study
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada, iki farklı kültürden yükseköğretim yöneticilerinin idari davranışları; eğitimci, lider ve yönetici olarak duygusal yeterlikleri; farkındalık ve özyönetim, sosyal yeterlikleri ise; sosyal bilinç ve ilişki yönetimi boyutlarında incelenmektedir. Araştırmadaki veriler, İstanbul ve Helsinki Üniversiteleri'nde görev yapan toplam 165 bölüm başkanı ve öğretim elemanından, 2008-2009 öğretim yılında ölçüm araçları yoluyla toplanmıştır. Veri toplamak için Elkins'in yükseköğretim yöneticileri idari davranışlar ölçeği ve Goleman'ın duygusal ve sosyal yeterlikler ölçeği kullanılmıştır. İstanbul Üniversitesi'ndeki yöneticilerin idari davranışları yönetici alt boyutunda, Helsinki Üniversitesi'ndeki yöneticilere göre anlamlı derecede daha yüksektir. Helsinki Üniversitesi'ndeki yöneticilerin, duygusal yeterlik ortalamaları, İstanbul Üniversitesi'ndeki yöneticilere göre anlamlı derecede daha yüksektir. Helsinki Üniversitesi'ndeki yöneticilerin, sosyal yeterlik ortalamaları; sosyal bilinç empati ve çatışma yönetimi alt boyutlarında, İstanbul Üniversitesi'ndeki yöneticilerden anlamlı derecede daha yüksek iken, İstanbul Üniversitesi'ndeki yöneticilerin sosyal yeterlik ortalamaları; örgütsel bilinç, eğitim ve danışmanlık, etkileme ve takım çalışması alt boyutlarında Helsinki Üniversitesi'ndeki yöneticilere göre anlamlı derecede daha yüksektir. Hem İstanbul ve hem de Helsinki Üniversitesi'ndeki yöneticilerin liderlik davranışları ile duygusal ve sosyal yeterlikleri arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki; yöneticiler ile öğretim elemanları arasında ise yöneticilerin idari davranışlarıyla duygusal ve sosyal yeterlikleri hakkındaki görüşlerinde anlamlı derecede farklılıklar bulunmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: In this study, higher education administrators, administrative behaviors; as educator, leader and manager, emotional competency; as self awareness and self management and social competency; as social awareness and social skills were compared according to two different cultures. The data was collected by inventories from 165 educators, and head of the departments Istanbul, and Helsinki Universities in 2008-2009 educational year. Elkins' administrative behaviors of higher education administrators inventory and Goleman's emotional and social competence inventory were conducted to test the differences. The manager behaviors of Istanbul University administrators are significantly higher than University of Helsinki administrators. The emotional competences of University of Helsinki administrators are significantly higher than the administrators of Istanbul University in the dimensions of self-awareness, self management, emotional selfcontrol, achievement orientation and positive outlook. The social competencies of University of Helsinki administrators are significantly higher than the administrators of Istanbul University in the dimensions of social awareness, empathy, and conflict management. On the other hand, the social competencies of Istanbul University administrators are significantly higher than the administrators of University of Helsinki in the dimensions of organizational awareness, coach and mentor, influence and teamwork. There is a significant positive relationship between the leadership behaviors and emotional and social competencies administrators in both Istanbul University and University of Helsinki. Significant differences are found between faculties and administrators about the administrative behaviors and emotional and social competences of administrators both at İstanbul University and University of Helsinki.

PDF Formatında İndir

Download PDF