image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 2
Makale Başlık: Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal ve Entelektüel Aktiviteleri ile Akademik Başarı Durumları ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Relationship Between the Social and Intellectual Activities of Nursing Students and Their Academic Achievement and Life Satisfaction
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin sosyal ve entelektüel aktiviteleri ile akademik başarı durumları ve yaşam doyumları arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, Şubat-Mart 2018 tarihleri arasında bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde eğitim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür (n=455). Araştırma verileri araştırmacılar tarafından literatür incelenerek oluşturulan anket formu ve Yaşam Doyum Ölçeği (YDÖ) ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra Ki-Kare testi, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi ve Spearman Korelasyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.5±1.8 olup, %86.6’sının cinsiyeti kadındır. Öğrencilerin %47.7’sinin genel not ortalaması 2.51-3.00 arası olup akademik başarı durumlarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. 2.51-3.00 (orta) ve 3.01-3.50 (iyi) not ortalamasına sahip öğrencilerin diğerlerine göre (0.00-2.00, 2.01-2.50, 3.51-4.00) anlamlı olarak daha fazla kitap fuarına gittiği (p=0.011), ayda 1-2 kez sinemaya gittiği (p=0.045) ve kültürel gezilere katıldığı (p=0.003) saptanmıştır. Öğrencilerin YDÖ puan ortalaması 14.4±4.3 olarak bulunmuştur. YDÖ puan ortalamaları ile genel not ortalamaları arasında anlamlı ilişki (p=0.073) bulunmamıştır. Yabancı dil bilen (p=0.007), yabancı dil konuşan (p=0.002), arkadaş ilişkilerini iyi olarak tanımlayan (p<0.001), sosyal ilişkilerinden çok memnun olan (p<0.001), sporla ilgilenen (p<0.001), kitap okuma alışkanlığı olan (p<0.001), gazete okuma alışkanlığı olan (p=0.008) ve kültürel gezilere katılan (p<0.001) öğrencilerin YDÖ puan ortalamaları daha yüksek olup daha iyi düzeyde yaşam doyumuna sahip oldukları belirlenmiştir. Akademik başarı durumu iyi ve orta düzeyde olan hemşirelik öğrencileri sosyal ve entelektüel açıdan daha aktiftirler. Sosyal ve entelektüel açıdan daha aktif olan öğrencilerin yaşam doyumları da daha yüksektir. Ancak akademik başarı durumu ile yaşam doyumu arasında ilişki yoktur. Buna göre; disiplinli bir meslek adayı olan hemşirelik öğrencilerinin eğitimleri sadece akademik başarıyı artırmak odaklı olmamalıdır. Eğitimleri sürecinde, sosyal ve entelektüel aktivitelere daha fazla yönlendirilmeleri yaşam doyumlarını artıracaktır.
Alternatif Dilde Özet: In this study, it was aimed to investigate the relationship between social and intellectual activities of nursing students, and their academic achievement status, and life satisfaction. This descriptive study was conducted on n = 455 students in the first, second, third and fourth grades who were trained in the Nursing Department of the Faculty of Health Sciences of a University between February-March 2018. The research data were collected by the questionnaire form prepared by the researchers and the Life Satisfaction Scale (SDS). In the evaluation of the data, descriptive statistics as well as Chi-Square test, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test, and Spearman correlation analysis methods were used. The average age of the students was 20.5±1.8, and the sex of 86.6% was females. It was determined that 47.7% of the students had a general grade average between 2.51-3.00 and academic achievement was moderate. (p=0.011) significantly higher than the others (0.00-2.00, 2.01-2.50, 3.51-4.00) between 2.51-3.00 (medium) and 3.01-3.50 (good) 1-2 times going to cinema (p=0.045) and participating in cultural excursions (p=0.003). The average score of the students was 14.4±4.3. There was no statistically significant relationship (p=0.073) between CGS average scores and overall grade scores. (p<0.001), foreign language (p=0.007), foreign language (p=0.002), friendship (p<0.001), social relations (p<0.001) (p<0.001), newspaper reading habit (p=0.008), and cultural visits (p<0.001) were found to have higher mean scores and a better life satisfaction. Students who have a good or moderate level of academic achievement are more active in social and intellectual aspects. Students who are more active in social and intellectual aspects have higher life satisfaction. However, there is no connection between academic achievement and life satisfaction. According to this; training of nursing students who are disciplined professional candidates should not be focused solely on increasing academic achievement. In the course of their training, further orientation to social and intellectual activities will increase their life satisfaction.

PDF Formatında İndir

Download PDF