image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 1
Makale Başlık: Determining the Quality of Life of Students in Higher Education
Makale Alternatif Dilde Başlık: Yükseköğretimdeki Öğrencilerin Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Quality of life is affected by people’s cultures, situations, expectations, goals, standards, and value systems. This study aims to determine the quality of life of students in terms of their relations with academicians, other students and administrative personnel, opportunities offered by the university, and their satisfaction level with their university in three major Turkish universities in 2016-2017 academic school year. A total of 417 participants including 131 males and 286 females were selected through a non-random selection. The study included a mixed method approach. The survey model of descriptive method was used in the quantitative part of the study. The qualitative part of the study included a semi-structured interview technique involving open ended questions. The quantitative data was analyzed according to the research questions using one-way analysis of variances (ANOVA), Pearson’s correlation, and stepwise regression analysis. In addition, content analysis method was employed to analyze qualitative data. The findings showed that university students were uncertain about factors affecting their quality of life.
Alternatif Dilde Özet: İnsanların ait olduğu kültürel değerler, içinde bulundukları durumlar, beklentileri, hedefleri, yaşam standartları ve değer sistemleri yaşam kalitelerini etkileyen önemli unsurlardandır. Bu çalışma, 2016-2017 öğretim yılında Türkiye’deki üç büyük devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinin yaşam kalitelerini akademisyenleriyle, arkadaşlarıyla ve idari personelle ilişkileri ile üniversite tarafından sunulan olanaklar ve üniversiteden duyulan memnuniyet düzeyleri açılarından belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 131’i erkek ve 286’sı kadın olmak üzere toplam 417 katılımcı seçkisiz örneklem yöntemiyle katılmıştır. Karma araştırma deseninde yapılan bu çalışmanın nicel kısmında betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışmanın nitel kısmı ise açık uçlu soruları içeren yarı yapılandırılmış bir görüşme tekniğini içermektedir. Nicel veriler, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Pearson korelasyonu ve aşamalı regresyon analizi sonucunda analiz edilmiştir. Nitel verilerin analizi ise içerik analizi yöntemiyle yapılmıştır. Elde edilen bulgular üniversite öğrencilerinin yaşam kalitelerini etkileyen faktörler konusunda kararsız olduklarını göstermiştir.

PDF Formatında İndir

Download PDF