image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2012/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Lisansüstü Eğitimde Normlar: Yapı, İklim ve Danışmanlık
Makale Alternatif Dilde Başlık: Norms in Graduate Education: Structure, Climate, and Mentoring
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı lisansüstü eğitimde mesleki normları cinsiyete, eğitim düzeyine, üniversitelerin kuruluş tarihine ve eğitim alınan bölüme göre incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2011–2012 eğitim-öğretim yılında 12 üniversitede (Hacett epe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi [önceden Zonguldak Karaelmas Üniversitesi] ve Atatürk Üniversitesi) lisansüstü eğitim gören 294 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Anderson ve Louis (1994) tarafından geliştirilen Lisansüstü Eğitimde Normlar Ölçeği (LENÖ) kullanılmıştır. LENÖ'nün Cronbach alfa katsayısı 93 olarak elde edilmiştir. LENÖ'nün yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi LISREL ile gerçekleştirilmiş ve üç temel boyutlu, 10 alt boyutlu yapı elde edilmiştir. LENÖ yapı, iklim ve danışmanlık boyutları ile yapılandırılmış dönüt, resmiyet, işbirliği, grup büyüklüğü, insancıl, dayanışma, değer uyumu, teknik, stratejik ve kişisel alt boyutlarından oluşmaktadır. Ayrıca MANOVA, ANOVA ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre eğitim düzeyinin ve lisansüstü eğitim alınan bölümün kısmen yapı üzerinde ve üniversitelerin kuruluş tarihinin kısmen iklim üzerinde bir etkisi bulunmaktadır. Yapı ile teknik arasında orta düzeyde, değer uyumuyla düşük düzeyde ilişkiye sahiptir. İklim boyutu işbirliği alt boyut arasında orta düzeyde, kişisel alt boyut arasında düşük düzeyde bir ilişkisi bulunmaktadır. Bu boyutlar arasındaki anlamlı ilişkiler bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to investigate the norms in graduate education based on gender, education level, institution and departments. Th e study group of the present study is composed of 294 graduate students who are currently enrolled in graduate schools from 12 universities (Hacett epe University, Ankara University, Gazi University, Anadolu University, Akdeniz University, Eskişehir Osmangazi University, Dumlupınar University, Çanakkale Onsekiz Mart University, Pamukkale University, Mersin University, Bülent Ecevit University [formerly Zonguldak Karaelmas University], and Atatürk University) in Turkey. Th e instrument entitled “Norms in Graduate Education” developed by Anderson & Louis (1994) was used. Cronbach's alpha coeff icient for the LENÖ was 93. Construct validity of mentoring scale was tested with confirmatory factor analysis. Th is analysis was performed with LISREL, and it was found that the model with three primary domains and 10 sub-constructs fits. LENÖ had dimensions such structured feedback, formality, collaboration, group size, humane, solidarity, value congruence, technical, strategic and personal. Moreover, MANOVA, ANOVA, and corelation analysis were used this study. Th ese dimensions are parts of structure, climate and mentoring. Findings indicated that educational level and department had some infl uence on structure while the institution had an infl uence on climate. Further, significant relationships were found among the study variables.

PDF Formatında İndir

Download PDF