image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2015/5
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarına Göre Akademik Usulsüzlük Davranışları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Defining Academic Dishonesty Behaviors According to Pre-Service Teachers
Makale Eklenme Tarihi: 17.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Araştırmanın amacı, sınıf ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşlerine dayalı olarak akademik usulsüzlük davranışlarını belirlemektir. Araştırma tarama modeli kullanılarak, 445 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler, “akademik usulsüzlük içeren davranışlara yönelik görüşler anketi” yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiksel teknikler ve ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırmada, katılımcıların 23 davranışı akademik usulsüzlük kapsamında değerlendirdikleri bulunmuştur. Bu davranışların 10'u sınavlarda kopya çekme ile ilgiliyken 13'ü ise ödev ve projelerde intihal yapma ile ilgilidir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun akademik usulsüzlük olduğunu düşündükleri ilk üç madde şunlardır: Yerine başkasını sınava sokmak, sınav sorularını çalmak, başka bir öğrencinin ödevini, o öğrencinin bilgisi olmadan kendisi yapmış gibi teslim etmek. Öğretmen adaylarının büyük çoğunluğuna göre sınava önceki yıllarda çıkan sorulardan çalışmak, başka bir öğrencinin notlarından sınava çalışmak, sınavdan çıkınca diğer sınıftaki öğrencilere sınavın içeriği hakkında bilgi vermek ve sınavdan çıkan öğrencilerden sınavın içeriği hakkında bilgi aldıktan sonra sınava girmek akademik usulsüzlük davranışı değildir. Ayrıca, akademik usulsüzlük davranışları ile kişisel özellikler arasında en belirgin ilişki cinsiyet açısından ortaya çıkmıştır. Buna göre kız öğrenciler erkek öğrencilere göre kimi maddelerin akademik usulsüzlük olduğuna daha çok katılmaktadırlar. Sınıf düzeyi ve akademik başarı ile kimi akademik usulsüzlük davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunsa da bu ilişkinin varlığının birkaç madde ile sınırlı olduğu görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine academic dishonesty behaviors based on the opinions of pre-service elementary and social studies teachers. This study was designed using a student self-report survey questionnaire. The sample of this study consisted of 445 pre-service teachers. The research data was collected using “the academic dishonesty behaviors opinion survey” developed for this research. The research data was analyzed using descriptive statistical techniques and chi-square test. Results indicated 23 items that pre-service teachers agreed on were about academic dishonesty. Of these 10 items were about academic cheating and 13 items were about plagiarism in assignments. The top three academic dishonesty behaviors based on participants opinion were respectively having another person take the test on behalf, stealing exam materials and handing in someone else's essay with his/her name on it. Most pre-service teachers did not accept 4 items as an academic dishonest behavior. These items were using old exam questions in order to prepare an exam, using someone else's notes in order to prepare an exam, to give information to other class students after taking the exam, and taking an exam after receiving information from students who already took the exam. In this study, another important finding was about gender differences; female preservice teachers showed more concern than male pre-service teachers about academic dishonesty behaviors. There were also a few limited significant differences both in grade and class level in all academic dishonesty behaviors.

PDF Formatında İndir

Download PDF