image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 1
Makale Başlık: Hemşirelik Eğitim Müfredatı ve Öğrenme Çıktıları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Nursing Education Curriculum and Learning Outcomes
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Hemşirelik okullarındaki eğitimin temel amacı, öğrencilere sağlıklı/hasta bireylere ve onların ailelerine gereksinimleri olan hemşirelik bakımını sunabilmeleri için, kritik düşünme becerileri ve psikomotor yetenekleri evrensel etik değerler ile geliştirmektir. Bakımın çok boyutlu olması nedeniyle, hemşirelerin bireye özgü bakım verebilme yeteneklerinin geliştirilebilmesi için, öğrenim çıktıları değerlendirilerek müfredat oluşturulmalıdır. Uzun yıllar boyunca hemşirelik eğitimi müfredatı için bir standart oluşturulmasına çalışıldığı görülmektedir. Bu çalışmada hemşirelik eğitimine ve mezun öğrenci profiline olumlu katkı sunulması için, hemşirelik eğitim müfredatı ve öğrenme çıktılarına dikkat çekilmiştir. Öğrenme çıktıları, bir öğrenme sürecinin sonunda öğrencinin sahip olması gereken bilgi, tutum ve becerileri içerir. Bu çıktılar, her ders için eğitim sonunda elde edilmesi planlanan bilişsel, duyuşsal/psikososyal ve psikomotor alanlara yönelik becerilerdir. Bilişsel alan; bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarından oluşur. Bu alanda temel kavramların öğretilmesi ilk basamaktır. Duyuşsal alan daha çok duyguları içerir. Bireyin sahip olduğu olumlu ve olumsuz duygular, tutumlar, değerler, ilgiler, kişisel ve sosyal özellikler bu alanın içinde değerlendirilir. Psikomotor alan, beyin fonksiyonlarının ve kas hareketlerinin koordinasyonunu içeren fiziksel beceriler üzerine odaklanır. Hemşirelik eğitiminin tamamlanması esnasında belirlenen öğrenim hedeflerine ulaşabilmek için, öğrenim çıktıları müfredata eklenir. Böylece müfredatta yer alan bilişsel, duyuşsal/ psikososyal ve psikomotor alan çıktılarının başarıldığı varsayılır. Hemşirelik müfredatını geliştirmeye yönelik yapılan çalışmaların yanında müfredat çıktılarının değerlendirilmesi ile hemşirelik eğitiminin kalitesinin artırılması mümkün olacaktır.
Alternatif Dilde Özet: The main aim of education in nursing schools is to develop critical thinking skills and psychomotor abilities with universal ethical values so that students can present nursing care to healthy and patient’s individuals and their families. Because of the multidimensional of care, the curriculum should be developed by evaluating learning outcomes so that nurses can improve their individual caregiving capabilities. It seems that the nursing education curriculum has been trying to establish a standard for many years. In this study, nursing education curriculum and learning outcomes were emphasized in order to contribute positively to the nursing education and the graduated student profile. Learning outcomes include knowledge, attitudes, and skills that a student must have at the end of the learning process. These outputs are the skills of the cognitive, affective/psychosocial and psychomotor domains planned for each course at the end of the training. Cognitive learning consists of knowledge, understanding, practice, analysis, synthesis and evaluation steps. Teaching basic concepts in this learning is the first step. Affective/psychosocial learning contains feelings. Positive and negative emotions, attitudes, values, information, personal and social characteristics that the individual possesses are evaluated within this learning. Psychomotor learning focuses on physical skills involving the coordination of brain functions and muscle movements. In order to reach the learning objectives determined during the completion of nursing education, learning outcomes are added to the curriculum. Thus, it is assumed that cognitive, affective/ psychosocial and psychomotor learning outcomes in the curriculum have been achieved. It will be possible to increase the quality of nursing education by evaluating the learning outcomes of the curriculum in addition to the studies aimed at developing the nursing curriculum.

PDF Formatında İndir

Download PDF