image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 2
Makale Başlık: Türkiye’de Yükseköğretim Yönetimi Alanında Üretilen Doktora Tezlerine İlişkin Bir İnceleme
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Review of Dissertations in the Field of Higher Education Management in Turkey
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, 2006-2016 yılları arasında yükseköğretim yönetimi alanında Türkiye’de yapılmış olan doktora tezlerinin mevcut durumunu konu, yöntem ve veri analiz teknikleri açısından incelemektir. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemi desenlerinden durum çalışması deseniyle tasarımlanmıştır. Araştırmada örneklem seçimi, amaçlı örneklem yöntemi olan ölçüt belirleme tekniği ile yapılmıştır. Veriler, içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre doktora tezlerinin büyük çoğunluğunun kamu üniversitelerinde ve eğitim bilimleri anabilim dalında üretildiği, yükseköğretim yönetimi ile ilgili tez sayısında da belirgin düzeyde artış olduğu saptanmıştır. Tezlerde, kurumsal yapı ve yönetim süreçleri, finansman yönetimi, kurumsal performans ve etkinlik ile yükseköğretimde küreselleşme konularının sıklıkla çalışıldığı gözlenmiştir. Alanda üretilen doktora tezlerinin ağırlıklı olarak nicel yöntemle yürütüldüğü, nitel ve karma yöntemin araştırmalarda daha az sıklıkla kullanıldığı belirlenmiştir. Örnekleme tekniklerinde tesadüfi, tabakalı, amaçlı ve kolay ulaşılabilir, veri analizinde ise nicel veri analiz tekniklerinin sıklıkla kullanıldığı saptamıştır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to review the theme, method and data analysis techniques of dissertations in the field of higher education management between the years 2006-2016. The study was designed as a qualitative case study. As a type of purposive sampling, criterion sampling method was used in the process of sampling. Data were analyzed using content analysis technique. Findings showed that most of the dissertations were prepared in public universities and educational sciences departments. It was also found that there has been a noteworthy increase in the number of dissertations over years. Institutional structure and management processes, financial management, institutional performance, efficiency and globalization in higher education were the most popular themes. Quantitative method was highly adopted in doctoral dissertations whereas qualitative and mixed methods were used more rarely. Random, stratified, purposive and convenient sampling methods were utilized as sampling methods and for data analysis, quantitative techniques were the most preferred ones.

PDF Formatında İndir

Download PDF