image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2013/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Olumlu Sosyal ve Saldırgan Davranış Eğilimlerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Examination of the Prosocial and Aggressive Tendencies of Preservice Teachers
Makale Eklenme Tarihi: 17.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Araştırmanın amacı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir üniversitenin eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan 586 son sınıf öğrencisinin olumlu sosyal ve saldırgan eğilimlerinin, cinsiyet ve çocuklukta tanık olunan ebeveynler arası şiddetle ilişkisini incelemektir. Araştırma, tarama modelinde olup, katılımcılara sosyo-demografik anket, ‘Olumlu Sosyal Davranış Yönelimi Ölçeği' ve ‘Saldırganlık Ölçeği' uygulanmıştır. Uygulanan istatistiksel teknikler betimsel istatistikleri, tek yönlü varyans analizini ve bağımsız gruplar için t testini içermektedir. Sonuç olarak, cinsiyetin ve çocukluk yıllarında ebeveynler arası yaşanan şiddete tanık olma durumunun öğrencilerin olumlu sosyal ve saldırgan eğilimlerini etkilediği görülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of the study was to investigate the relationship between gender and the witnessed interparental violence during childhood and the prosocial and aggressive tendencies of 586 senior class students enrolled at the faculty of education of a university at the Eastern Anatolian Region. The research is a survey model and a socio-demographic survey, and ‘Prosocial Behavior Tendency Scale' and ‘Aggressiveness Scale' were applied to the participants. The applied statistical techniques included descriptive statistics, one-way ANOVA, and t test for independent groups. In conclusion, it is stated that gender and witnessed interparental violence were to affect the prosocial and aggressive tendencies of the participants.

PDF Formatında İndir

Download PDF