image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 2
Makale Başlık: Quantitative Changes in Higher Education Between 1999-2015 in Turkey
Makale Alternatif Dilde Başlık: Türkiye’de Yükseköğretimde 1999-2015 Yılları Arasındaki Nicel Değişimler
Makale Eklenme Tarihi: 21.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Education is the key factor to build and sustain the future of nations and it stands at the center for smart and sustainable growth. Investing on education especially on higher education, is essential for growth and employment as a more skilled and well educated workforce will support further productivity gains, innovation and wealth. Correspondingly, this results in growing and diversifying of higher education system in all countries to compete world-wide in recent decades. The Turkish higher education system has been facing an unprecedented transformation in the last decade. This transformation has been driven by economic and demographic changes. Higher education in Turkey is changing and opening up to increase in size and to respond to increasing demands from society with the efforts of competing in world-wide. The aim of this study is to investigate the quantitative changes in higher education in Turkey shedding light on the expansion in terms of universities, institutions, students, academic staff and schooling ratio in the last fifteen years starting from 1999 till 2015. The results indicate that Turkey has seen a rapid expansion and a substantial rise in the number of enrollment rate in higher education since 1999 but still not enough when compared to OECD countries.
Alternatif Dilde Özet: Eğitim, ulusların geleceğini inşa etmek ve sürdürülmesini sağlamak için önemli görülmekte ve sürdürülebilir gelişimin merkezinde yer almaktadır. Eğitime yatırım ve özellikle yükseköğretime yatırım büyüme için önemli görülmekte ve daha nitelikli istihdam ve daha iyi eğitilmiş işgücü üretimin, yenilik ve refahın artmasını sağlamaktadır. Bu da son yıllarda ülkelerin dünya genelinde rekabet edebilmelerini sağlayacak yükseköğretim sistemlerinin çeşitlenmesine ve gelişmesine sebep olmuştur. Türkiye’de yükseköğretim sistemi son zamanlarda emsalsiz bir dönüşüme tanıklık etmektedir. Bu dönüşüm ekonomik ve demografik değişimler sonucunda ortaya çıkmıştır. Türkiye’de yükseköğretim dünya genelinde rekabet edebilmek ve toplumun artan taleplerini karşılayabilmek için nicel anlamda büyümekte ve değişmektedir. Çalışmanın amacı Türkiye’de yükseköğretimde 1999-2015 yılları arasındaki son 15 yılda yaşanan eğilimleri üniversite, kurum sayıları, öğrenci ve akademik personel açısından incelemektir. Çalışmanın sonuçları, Türkiye’nin 1999 yılından beri önemli bir gelişim gösterdiğini ve bu gelişimlerin çoğunlukla nicel büyümeler olduğunu ama buna rağmen uluslararası ölçütler ve OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında bu büyümenin yeterli olmadığını ortaya koymaktadır.

PDF Formatında İndir

Download PDF