image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 3
Makale Başlık: Eğitim Fakültesinin Çeşitli Öğretim Programlarındaki Öğretmen Adaylarının Üniversite Kavramına İlişkin Metaforik Akıl Yürütmeleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Metaphorical Reasoning of the Preservice Teachers Affiliated in Different Programs of the Faculty of Education on the Concept of University
Makale Eklenme Tarihi: 24.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının üniversite olgusunu nasıl algıladıklarını nitel bir perspektifle betimlemektir. Bu araştırmada öğrencilerin üniversite olgusu ile ilgili kavramsal, algısal veya metaforik akıl yürütmelerinin eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma temel nitel araştırma yaklaşımı ile gerçekleşmiştir. Araştırmanın katılımcıları İstanbul’da yer alan bir vakıf üniversitesine bağlı eğitim fakültesinin dokuz farklı programında öğrenim gören, 1984 öğretmen adayı içerisinden seçkisiz tabakalı örnekleme yöntemi aracılığıyla seçilen 689 öğretmen adayıdır. Katılımcılardan metafor oluşturma taslağı aracılığıyla nitel veriler toplanmıştır. Katılımcıların uygun metaforları analiz edilmiş, 14 ana temaya ve bunlara ait 25 alt temaya ulaşılmıştır. Genel itibariyle, katılımcılar üniversiteyi entelektüel açıdan hem tüketim hem de üretim birimi olarak algılamışlardır. Türkiye yükseköğretimi adına çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of the current study was to describe how the prospective teachers conceive the university phenomenon through taking a qualitative perspective. In this study, the tendencies of the prospective teachers’ conceptual, perceptual or metaphorical reasoning about the phenomenon of university were tried to be portrayed. This study was a basic qualitative research. The participants of the study were 689 prospective teachers who were randomly selected from a total of a population of 1984 individuals enrolled in nine teaching programs of an education faculty affiliated to a foundation university in Istanbul. Qualitatively oriented data were gathered through the metaphor composition task completed by the participants. The appropriate metaphorical reasoning of the participants were analysed and 14 main themes and 25 sub-themes were abstracted. In general, participants perceived the university as intellectually oriented consumption and production units. Recommendations were offered for Turkish higher education system.

PDF Formatında İndir

Download PDF