image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2020/10
Sayı: 1
Makale Başlık: Türkiye’de Finansal Okuryazarlık Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Content Analysis of Graduate Theses Written in The Field of Financial Literacy in Turkey
Makale Eklenme Tarihi: 25.4.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Araştırmanın amacı, Türkiye’de finansal okuryazarlık konusunda gerçekleştirilen lisansüstü tez çalışmalarına ilgi gösteren disiplinlerin, araştırmalarda kullanılan yöntemlerin, finansal okuryazarlık ile ilişkisi incelenen değişkenlerin ve tezlerde ortaya konulan neden-sonuç ilişkilerinin neler olduğunun, finansal okuryazarlık ile ilgili belirlenen sorunlara ne tür çözüm önerilerinin geliştirildiğinin belirlenmesidir. Bu kapsamda 63 tez içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Türkiye’de 32 ilde, 40 ayrı üniversitede ilgili konuda lisansüstü tez çalışması yapıldığı, en çok tez yazılan üniversitenin Sakarya Üniversitesi olduğu belirlenmiştir. Finansal okuryazarlık konusundaki lisansüstü tez çalışmalarının %31.74 kısmının üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirildiği, tezlerin tamamı dikkate alındığında araştırmaların toplam 30663 birimlik örneklem büyüklüğünü kapsadığı tespit edilmiştir. Araştırmalarda ilişkisi en çok araştırılan bağımlı değişkenlerin; finansal bilgi düzeyi, finansal davranış, finansal tutum olduğu; bağımsız değişken olarak ise daha çok demografik verilerin kullanıldığı görülmüştür. Belirlenen sorunlara yönelik tezlerde geliştirilen çözüm önerileri kapsamında en fazla irdelenen kavramların; eğitim, strateji, farkındalık, proje ve işbirliği olduğu belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of the study is to determine the interested disciplines, used methods, the cause-effect relationships, and the solution proposals developed for the identified problems in the graduate thesis written in the field of financial literacy in Turkey. In this context, 63 theses were examined by the content analysis method. It was determined that at least one graduate thesis was written about financial literacy in 40 different universities in 32 different provinces. Sakarya University is the one with the highest number of undergraduate thesis written on this subject. It was found that 31.74% of the graduate thesis studies on financial literacy were carried out for university students, and the researches covered a total sample size of 30663 units. The most used dependent variables in the researches were financial knowledge level, financial behavior and financial attitude, and the demographic data as an independent variable. It was determined that the most discussed solution proposals developed for the identified problems in the theses were education, strategy, awareness, project, and cooperation.

PDF Formatında İndir

Download PDF