image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 3
Makale Başlık: Evaluation of Peer Mentoring Program in Higher Education: Does it Support Smooth Transition of New Faculty to the Academia?
Makale Alternatif Dilde Başlık: Yükseköğretimde Mentorluk Programının Değerlendirilmesi: Mentorluk Yeni Öğretim Üyelerinin Akademiye Geçiş Sürecini Kolaylaştırıyor mu?
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Faculty mentoring programs are implemented in higher education institutions to support faculty development. Within this respect, the aim of this study was to explore the views and suggestions of mentors and mentees in relation to the effectiveness of the mentoring program in a large state university in Ankara. The study had a qualitative design and semi-structured interview schedule was used to collect data. The sample included 8 mentors and 9 mentees. The qualitative data obtained through interviews were analyzed using descriptive analysis. The results showed that peer mentoring program contributed to professional development of mentees. The mentors also highlighted the benefits of mentoring program for their career. Both mentors and mentees also provided noteworthy suggestions on how to increase effectiveness of the mentoring program.
Alternatif Dilde Özet: Öğretim üyelerine yönelik mentorluk programı, yükseköğretim kurumlarında öğretim üyelerinin gelişimini desteklemek amacıyla uygulanmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı, Ankara’daki bir devlet üniversitesinde uygulanan mentorluk programına dâhil olan mentor ve mentee öğretim üyelerinin mentorluk programının etkililiğine yönelik görüşlerini ve önerilerini incelemektir. Çalışmada nitel araştırma deseni ve bu kapsamda veri toplamak için yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Örneklem, sekiz mentor ve dokuz mentee öğretim üyesini kapsamaktadır. Çalışmada elde edilen sonuçlar, akran mentorluk programının öğretim üyelerinin profesyonel gelişimine katkıda bulunduğunu ortaya koymuştur. Mentor öğretim üyeleri aynı zamanda mentorluk programının kendi kariyer gelişimleri için sağladığı katkıları da vurgulamışlardır. Son olarak, çalışmada, hem mentor hem de mentee öğretim üyeleri, mentorluk programının etkililiğini artırmak üzere önemli önerilerde bulunmuşlardır.

PDF Formatında İndir

Download PDF