image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 3
Makale Başlık: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Mesleki Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Determination of Professional Anxiety Levels of Undergraduate Students Who Have Physiotherapy and Rehabilitation Education
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin mezuniyet sonrasına yönelik mesleki kaygılarını belirlemektir. Ayrıca bölüme yeni başlayan birinci sınıflar ile mezun aşamasındaki son sınıfları mesleki kaygı açısından karşılaştırmaktır. 2016-2017 öğretim döneminde fizyoterapi bölümü birinci ve son sınıf öğrencilerine, araştırmacılar tarafından geliştirilen mesleki kaygı anketi ile durumluk ve süreklilik kaygı ölçeği 1-2 (State-Trait Anxiety Inventory – STAI TX 1-2) uygulandı. Kesitsel ve tanımlayıcı olarak planlanan araştırmada her üç ölçek açısından cinsiyet ve sınıflar arası fark araştırıldı. Her üç ölçek açısından cinsiyetler arasında istatistiksel fark tespit edilemezken, mesleki kaygı maddeleri açısından sınıflar arasında fark tespit edilmiştir (p>0.05). Birinci sınıflarda mesleki yeterliğe yönelik kaygı yüksek iken dördüncü sınıflarda gelecek ve iş bulma kaygısı daha yüksek bulundu (p>0.05). Çalışmamızda, eğitim sürecinin öğrencilerin öz yeterliliklerini desteklemesini memnun edici bulduk. Dördüncü sınıfta artan gelecek ve iş bulma kaygılarının azaltılması için kariyer günleri gibi faaliyetlerin artırılmasının yararı olacağını düşünmekteyiz.
Alternatif Dilde Özet: The aim of the study is to determine professional anxiety levels of undergraduate students who have physiotherapy and rehabilitation education. The professional anxiety questionnaire developed by the researchers and the state-trait anxiety inventory (STAI TX 1-2) were applied on a voluntary basis to physiotherapy first grade and fourth-grade students in the 2016-2017 academic year. In this study which was planned as cross-sectional and descriptive, the difference between genders and classes was investigated in terms of each scale. While no statistical difference between genders was determined in terms of three scales, the statistical significant difference between classes was determined in terms of professional anxiety questioner’s items (p>0.05). While anxiety about professional competence was higher in the first graders, the future and employability anxiety was higher in the fourth graders (p>0.05 ). We were pleased that the educational process supported students’ professional competence anxiety in this study. We consider that increasing activities such as career days will be useful for reducing the future and employability anxiety.

PDF Formatında İndir

Download PDF