image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 2
Makale Başlık: A Comparison of Pre-Service and In-Service English Teachers’ Teaching Competency Levels
Makale Alternatif Dilde Başlık: İngilizce Öğretmeni Adaylarının ve İngilizce Öğretmenlerinin Öğretim Yeterlilik Seviyelerinin Karşılaştırılması
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Countries employ different methods in educating teachers according to the status of English and their own educational policies. As a country where English is taught as a foreign language, Turkey has set its own teacher competencies in an attempt to respond to changes in educational moves and to be in harmony with internationally acknowledged standards. This study aims to find out and compare the competency levels of pre-service and in-service English teachers in Turkey in terms of the generic and field-specific teacher competencies set by Turkish Ministry of National Education. 366 pre-service and 84 in-service English teachers participated in this study. Quantitative research method was adopted to reach a large number of participants and to increase the generalizability of the findings. The participants completed a survey including two different self-assessment forms. The results offer striking insights into teacher education in Turkey. The findings show that a high majority of the pre-service participants (N: 338, 92.3%) and most of the in-service participants (N: 54, 64.3%) were uninformed about the related competencies set at national level. There were also some differences between the two groups of participants in terms of the related competencies.
Alternatif Dilde Özet: İngilizcenin statüsüne ve kendi eğitim politikalarına göre ülkeler öğretmen eğitiminde farklı yöntemler uygulamaktadır. İngilizcenin yabancı dil olarak okutulduğu Türkiye ise eğitimsel akımlardaki değişikliklere ve uluslararası kabul görmüş standartlara uyum sağlamak amacıyla kendi öğretmen yeterliklerini oluşturmuştur. Bu çalışma, Türkiye’deki İngilizce öğretmeni adaylarının ve İngilizce öğretmenlerinin Türk Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulmuş olan genel ve özel alan öğretmen yeterlikleri alanındaki yeterlik seviyelerini bulmayı ve karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmaya 366 İngilizce öğretmeni adayı ve 84 İngilizce öğretmeni katılmıştır. Daha çok sayıda kişiye ulaşmak ve verinin genellenebilirliğini artırmak için nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar iki farklı öz değerlendirme formunu içeren anketi doldurmuşlardır. Sonuçlar Türkiye’deki öğretmen eğitimi konusunda çarpıcı detaylar sunmaktadır, çünkü bulgular katılımcı İngilizce öğretmeni adaylarının büyük çoğunluğunun (N: 338, 92.3%) ve İngilizce öğretmenlerinin birçoğunun (N: 54, 64.3%) ulusal seviyede belirlenen ilgili yeterlikler hakkında bilgi sahibi olmadığını ve iki grup katılımcı arasında bazı farklılıklar olduğunu göstermiştir.

PDF Formatında İndir

Download PDF