image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 2
Makale Başlık: Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Study of Preschool Teacher Candidates’Opinions on School Experience and Teaching Practice
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri, öğretmen adaylarının, öğretmenlik vasıflarının gelişmesine katkıda bulunmakla birlikte deneyimli ve donanımlı olmalarını sağlayan derslerdir. Hizmet öncesi dönemde teorik olarak edinilen bilgilerin sınıf içinde planlı bir şekilde uygulanması, adayların öğretmenlik mesleğini doğru biçimde uygulamasına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çalışma, okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarına mesleki beceriler kazandırması hedeflenen okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin katkılarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, 2017-2018 öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği programında öğrenim gören ve her iki dersi de almış olan dördüncü sınıf öğrencilerinden 64 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma nitel bir araştırma modeli olan durum çalışması ile yürütülmüştür. Çalışmada öğretmen adaylarıyla görüşmeler gerçekleştirilmiş, açık uçlu sorular yöneltilmiş ve elde edilen veriler içerik analizi kurallarına göre çözümlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine yönelik görüşleri ortaya konulmuştur. Araştırmanın bulgularına dayalı olarak, öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi sürecinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: School experience and teaching practice courses are those that improve the teaching qualifications of prospective teachers and also contribute to their becoming experienced and equipped. During the pre-service period, the application of the theoretical knowledge in a classroom in a structured way provides essential contributions to the proper application of the teaching profession. This study is put to evaluate the contribution of school experience and teaching practice classes, which aim to enable pre-school teacher candidates to gain professional skills. The study has been achieved with 64 preschool teacher candidates who have taken both mentioned courses studying 4th grade at Dokuz Eylül University, Buca Faculty of Education, Preschool Teaching Program during the 2017-2018 academic year. The study has been carried out with a case study, which is a qualitative research model. In the study, there are semi-structured open-ended questions directed to the prospective teachers, and the data is analyzed according to the content analysis rules. As a result of the analysis of the data, the opinions of the teacher candidates about the school experience and teaching practice courses have been put forward. Based on the findings of the study, suggestions have been made to improve teaching practice and school experience process.

PDF Formatında İndir

Download PDF