image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 1
Makale Başlık: The Relationship Between Mobbing and Subjective Happiness Among Teaching Staff Training Program Research Assistants
Makale Alternatif Dilde Başlık: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Araştırma Görevlilerinin İş Yerinde Psikolojik Taciz Yaşantıları ve Öznel Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: The aim of this study was to examine the level of mobbing among Teaching Staff Training Program (TSTP/OYP) research assistants and to examine the relationship between subjective happiness and mobbing exposure. The sample of the study consisted of 213 OYP research assistants from all over Turkey, 115 of whom were female while 98 were of whom are male. The data collection tools of the study include the Negative Acts Questionnaire-Mobbing (NAQ) which was developed by Einarsen and Raknes (1997), and adapted into Turkish by Cemaloglu (2007); and the Subjective Happiness Scale (SHS) which was developed by Lyubmirsky and Lepper (1999) and adapted into Turkish by Akin and Satici (2011). Although study results revealed there were no significant differences in terms of gender, the mean mobbing exposure score was found to be higher in male academicians. In terms of marital status, it was found that married academicians had higher mobbing exposure scores. Also, the mobbing levels of OYP Research Assistants were found to be a significant predictor of subjective happiness.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışmanın amacı, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) araştırma görevlilerinin maruz kaldığı iş yerinde psikolojik taciz düzeyini incelemek ve öznel mutluluk ile ilişkisini araştırmaktır. Araştırmanın örneklemini, Türkiye genelinde 115’i kadın, 98’i erkek olmak üzere toplam 213 ÖYP araştırma görevlisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Einarsen ve Raknes (1997) tarafından geliştirilen, Cemaloğlu (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan İş Yerinde Psikolojik Taciz Ölçeği ile Lyubmirsky ve Lepper (1999) tarafından geliştirilerek Akın ve Satıcı (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Öznel Mutluluk Ölçeği (1999) kullanılmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık görülmediği halde, iş yerinde psikolojik taciz puan ortalamalarının erkek akademisyenler lehine yüksek olduğu bulunmuştur. Medeni durum açısından bakıldığında iş yerinde psikolojik taciz puan ortalamasının evli akademisyenler arasında daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, ÖYP araştırma görevlilerinde iş yerinde psikolojik taciz düzeyinin, mutluluk seviyesinin önemli bir yordayıcısı olduğu görülmüştür.

PDF Formatında İndir

Download PDF