image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2014/4
Sayı: 3
Makale Başlık: Yükseköğretimi ve Tıp Fakültelerini Yeniden Düşünme, Yarını Planlama
Makale Alternatif Dilde Başlık: Reconceiving Higher Education and Medical Faculties, Planning Future
Makale Eklenme Tarihi: 17.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Dünyada yükseköğretimin paradigma düzeyinde hızla dönüştüğü çağımızda yükseköğretim sisteminin tüm yönleriyle yeniden ele alınması ve yapılandırılması zorunlu hale gelmiştir. Bu süreçte arama konferansları/toplantıları, tematik toplantılar, çalıştaylar gibi farklı yöntemler kullanılarak yapılacak çalışmaların ulusal düzey olduğu kadar üniversiteler, fakülteler ve bölümler düzeyinde de daha ayrıntılı şekillerde yapılması önemlidir. Bu bağlamda elinizdeki çalışmada, bir üniversitenin ve fakültenin bugününün ve yarının ele alındığı arama toplantısı ile kurumsal ölçekte, ‘fakültenin bugününün' değerlendirilmesi ve “Yarının tıp fakültesi nasıl olmalıdır?” sorusuna cevaplar aranması amaçlanmıştır. Toplam 58 öğretim üyesinin katılımı ile gerçekleşen ve her biri toplam dört saat süren dört arama toplantısında üç oturumdan oluşan farklı bir ‘beyin fırtınası' formatı kullanılmış ve katılımcıların birinci oturumda yazılı olarak belirtt iği görüş ve değerlendirmelerin içerik analizi yapılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular ana çerçevesi, yapılanması, işlevleri ve yönetimiyle yükseköğretimin yeniden yapılandırılması sürecinde makro ölçekli çalışmaların yanı sıra üniversiteler, fakülteler ve bölümler düzeyinde yapılacak mikro ölçekli çalışmaların önemine işaret etmektedir.
Alternatif Dilde Özet: In our era in which the higher education is undergoing a fast transformation at the paradigm level throughout the world, it has become imperative to re-handle and restructure the higher education system in all its aspects. In this process, carrying out studies through various methods like holding search conferences/meetings, thematic meetings, workshops at the national level as well as more detailed studies done at university, faculty and department level are also of importance. In this context, this study aims at evaluating the search meeting in which the present and the future of a university and a faculty were handled, evaluating the ‘present of the faculty' and searching for answers to the question “How should tomorrow's School of Medicine be?” In four search meetings each lasted four hours overall and held with 58 participants at the total, an unusual format of ‘brainstorm' composed of three sessions was used and the content analysis of the writt en views and evaluations stated by the participants during the first session was performed. Th e findings obtained from the study indicate the importance of micro scale studies to be conducted on the university level, faculty level and department level as well as the macro scale studies to be conducted for restructuring the higher education with its main frame, structure, functions and administration.

PDF Formatında İndir

Download PDF