image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2015/5
Sayı: 3
Makale Başlık: Türkiye’de Hemşirelik Eğitiminin Durum Analizi: Sayılarla Hemşirelik Eğitimi (1996-2015)
Makale Alternatif Dilde Başlık: Situation Analysis of Nursing Education in Turkey: Nursing Education with Numbers (1996-2015)
Makale Eklenme Tarihi: 19.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Türkiye’de yıllardır, öğrenci sayılarının plansız olarak arttırılması hemşirelik eğitiminin niteliğini olumsuz olarak etkilemektedir. Hemşirelik lisans ve lisansüstü programlarında mevcut durumun değerlendirilmesi, ileriye dönük planlamalara ışık tutacak veriler sağlayacaktır. Bu çalışmada, 1996-2015 yılları arasındaki lisans ve lisansüstü öğrenci ve eğitici profilinin tanımlanması ve eğitimci ihtiyacının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı türdeki araştırmanın verileri, hemşirelik eğitiminin durumu ile ilgili hazırlanmış üç ana rapor, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin kontenjan kılavuzları ve istatistik yıllıkları ile üniversitelerin web sayfalarından elde edilmiştir. Ülkemizde Haziran 2015 itibariyle 92’si devlet, 41’i vakıf olmak üzere toplam 133 hemşirelik lisans programı vardır. Toplam hemşire öğretim elemanı sayısı 1894’dür (öğretim üyesi: 772; diğer öğretim elemanları: 1122). Hemşire öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 1996-1997 öğretim yılında 58 iken 2015-2016 öğretim yılında 74’dür. Tüm öğretim elemanları dâhil edildiğinde bu oranlar sırasıyla 25 ve 30’dur. Lisans kontenjanları son 20 yılda 21.8 kat, toplam öğrenci sayısı 19.7 kat artarken öğretim üyesi sayısındaki artış 8 kat; öğretim elemanı sayısındaki artış ise 8.7 kat olmuştur. Hemşirelik lisansüstü programlarından 2000-2001 öğretim yılından bu yana yüksek lisans ve doktora derecesi alanların sayısı sırasıyla 2788 ve 650’dir. 2014-2015 öğretim yılında yüksek lisans programı sayısı 57’ye, doktora programı sayısı ise 30’a ulaşmıştır. Son 20 yılda, lisans öğrenci sayısı hızla artmasına karşın eğitici sayısı artışları bunun gerisinde kalmaya devam etmiştir. Bu bilgiler ışığında önerilerimiz, nitelikli hemşire eğitimi için alanında hemşire eğitici sayısı yeterli olmayan programlara öğrenci alınmaması, öğretim üyesi ihtiyacının ivedi ve planlı bir şekilde karşılanması ve yükseköğretim kurumları arasında öğretim üyesi dengesizliklerini giderecek özendirici önlemler alınmasıdır.
Alternatif Dilde Özet: In Turkey, for years, there have been unplanned increases in the number of nursing students, which adversely affected the quality of nursing education. The evaluation of the current situation in nursing undergraduate and graduate programs in terms of the number of faculties will provide data which will shed light on forward planning. The purpose of this study is to describe the profile of undergraduate and graduate students and the faculties between 1996 and 2015 and to assess needs for educators. The data of this descriptive study were obtained from three major reports prepared on nursing education, guidelines and statistical yearbooks of the Student Selection and Placement Center, and university web pages. In Turkey, as of June 2015, there are 133 nursing undergraduate programs held in 92 state and 41 foundation universities. The total number of nurse educators is 1894. While the number of nurse students per faculty member was 58 in the 1996-1997 academic school year, it is 74 in the 2015-2016. However, when the other instructors are included, these rates are 25 and 30 respectively. While the quotas for undergraduate nursing have increased 21.8 times between 1997 and 2015, the numbers of faculties and other instructors increased 8 and 8.7 times respectively. The number of people who received master’s and doctoral degrees from the graduate programs since the 2000-2001 academic year is 2788 and 650 respectively. In the 2014-2015 academic year, the number of master and doctoral programs reached 57 and 30 respectively. Although the number of undergraduate students increased rapidly in the last 20 years, the increase in the number of nurse educators continued to lag behind it. No more students should be enrolled for programs in which the number of faculties is inadequate. To meet the requirements for faculties, urgent interventions should be planned.

PDF Formatında İndir

Download PDF