image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 3
Makale Başlık: Hastanede Çalışan Hemşirelerin Çalışma Ortamı Algısı: Trakya Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Working Environment Perceptions of Nurses Working in Hospital: The Case of Thrace
Makale Eklenme Tarihi: 24.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Araştırma Trakya bölgesindeki hastanelerde çalışan hemşirelerin çalışma ortamı algısını belirlemek amacıyla yapıldı. Tanımlayıcı tipteki bu araştırma Trakya bölgesinde bulunan en büyük üç devlet hastanesinde çalışan gönüllü 382 hemşire ile Temmuz-Ağustos 2017 tarihleri arasında yapıldı. Veriler hemşirelerin tanımlayıcı özellikleri için bilgi formu ve Lake (2002) tarafından geliştirilen, Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması 2011 yılında Türkmen, Badır, Balcı ve Akkuş-Topçu tarafından yapılan “Hemşirelik İş İndeksi- Hemşirelik Çalışma Ortamını Değerlendirme Ölçeği (Hİİ-HÇODÖ)” ile toplandı. Veri analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, tek yönlü varyans analizi, bağımsız gruplarda t testi ve korelasyon analizi kullanıldı. Hemşirelerin yaş ortalaması 33.63±7.98, birimde çalışma yılı ortalaması 4.5±5.16 yıl, kurumda çalışma yılı ortalaması 8.5±7.91 yıl idi. Hemşirelerin çalışma ortamını değerlendirme ölçeği puan ortalaması 72.21±13.769’du. Çalışılan birime göre yapılan incelemede hemşirelerin yönetime katılma ve kaliteli bakım için gerekli hemşirelik kaynakları alt boyutlarında ameliyathane ve yoğun bakım hemşirelerinin puan ortalamasının düşük olduğu, çalışma ortamını en çok hemşirelerin yönetime katılması ve temsil gücü alt boyutunun etkilediği ve ölçekten alınan puan arttıkça birim ve kurum memnuniyetinin de arttığı belirlendi. Araştırma sonuçları ameliyathane ve yoğun bakımda çalışan hemşirelerin çalışma ortamlarını daha kötü olarak değerlendirdiklerini, hemşirelerin yönetime katılmasının çalışanlar açısından önemli olduğunu ve memnuniyeti artırdığını gösterdi.
Alternatif Dilde Özet: The study was conducted to determine the perception of the working environment of nurses working in hospitals in Thrace region. This descriptive study was conducted on 382 volunteer nurses working in the three largest state hospitals in Trakya region from July- August 2017. Data for the characteristic features of nurses were collected by the information form and developed by Lake (2002) and the Turkish validity and reliability study conducted by Türkmen, Badır, Balcı & Akkuş-Topçu (2011) with the “Practice Environment Scale- Nursing Work Index (PES-NWI)”. Number, percentage, mean and standard deviation, one-way analysis of variance (ANOVA), independent t-test and correlation were used for data analysis. The mean age of the nurses was 33.63±7.98, the average of the years of unit experience was 4.5±5.16 and the average of the institutional working year was 8.5±7.91. The mean score of the nurses’ PES-NWI was 72.21±13.769. Examined according to the working unit; it was determined that the average score of operating room and intensive care nurses was low in the Nurse Participation in Hospital Affairs, Nursing Foundations for Quality of Care sub-dimensions, Nurse Participation was the most affecting the working environment and the satisfaction of the unit and the institution increased as the score from the scale increased. The results of the research showed that the nurses working in an operating room and intensive care unit considered the working environment worse and that the nurses’ participation in the management and increased the satisfaction was necessary for the employees.

PDF Formatında İndir

Download PDF