image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2016/6
Sayı: 3
Makale Başlık: An Examination of the Opinions of the University Students About Feminism and Gender Roles
Makale Alternatif Dilde Başlık: Üniversite Öğrencilerinin Feminizme ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açılarının Belirlenmesi
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Gender discrimination adversely affected women in all areas of social life, especially in the fields of education, work, marriage and family life. Feminism has emerged to draw attention to the these impacts of gender discrimination and to reduce it's negative consequences. Social transformation is necessary to ensure gender justice. One of the important steps for achieving this transformation is to educate the youth and increase their awareness. This study was conducted with the aim to determine Dumlupinar University, School of Health students' opinions on feminism and gender roles. The population of this study consists of 1293 students. Sample is comprised of 846 students who accepted to enrolled in the study. Data have been collected with using a questionnaire and assessed with percentiles, Kruskal-Walls and Mann-Whitney U-Tests. 43.3% of students defined feminism as “a style of thought that advocates women are more superior than men” and 31.9% of them as “a style of thought that advocates the equity of social opportunity”. It was identified that male students have more traditional opinions on gender roles related to work, social, marriage and family life. This study has revealed that male students have more conventional opinions in the fields of in working and married life, while the male and female students have egalatirian opinions in the propositions about social life and family life. Besides, the results of the study have revealed that opinions of students on gender roles related to work, social, marriage and family life exhibit statistically significant differences among the departments for all of the statements given. It was observed that midwifery students have more egalitarian views. Also, it was determined that upper class students have more egalitarian opinions. As a result of our study, it has been seen that university students still have a traditional perspective on social gender roles. According to the results of the questionnaire we can state that the youth do not understand feminism with all its aspects and digest it. Therefore, the awareness of the university students about feminism and gender should be increased. It is also considered to be useful the creation of student groups advocating gender equity in universities.
Alternatif Dilde Özet: Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı kadınları, eğitim, çalışma, evlilik ve aile yaşamı başta olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında olumsuz etkilemektedir. Toplumsal cinsiyet ayrımcılıklarının bu yaşam alanları üzerindeki etkilerine dikkat çekmek ve olumsuz sonuçlarını azaltabilmek için feminizm ortaya çıkmıştır. Toplumsal cinsiyet adaletinin sağlanması için toplumsal bir dönüşüm gereklidir. Bu dönüşümün sağlanabilmesinde ise gençlerin eğitilmesi ve farkındalıklarının artırılması önemli bir basamaktır. Bu çalışma Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin feminizm ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın evrenini 1293 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini çalışmaya katılmayı kabul eden 846 öğrenci oluşturmuştur. Veriler anket formu kullanılarak, yüzdelik, Kruskal-Walls ve MannWhitney-U testleri ile değerlendirilmiştir. Öğrencilerin %43.3'ü feminizmi “kadınların erkeklerden üstün olduğunu savunan düşünce biçimi”, %31.9'u ise “toplumsal fırsat eşitliğini savunan düşünce biçimi” olarak tanımlamışlardır. Çalışmamızda çalışma yaşamı, toplumsal yaşam, evlilik ve aile yaşamı ile ilgili alanlarda erkeklerin daha geleneksel görüşlere sahip oldukları belirlenmiştir. Araştırmada çalışma yaşamı ve evlilik yaşamı ile ilgili alanlarda erkeklerin daha geleneksel görüşlere sahip oldukları, toplumsal yaşam ve aile yaşamı ile ilgili önermelerde ise kadın ve erkek öğrencilerin eşitlikçi görüşlere sahip oldukları belirlenmiştir. Bunun yanında, öğrencilerin çalışma yaşamı, toplumsal yaşam, evlilik yaşamı ve aile yaşamı ile ilgili konularda toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri incelendiğinde, önermelerin tamamında bölümler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu, ebelik bölümü öğrencilerinin daha eşitlikçi yaklaşıma sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca, üst sınıflardaki öğrencilerin daha eşitlikçi bakış açısına sahip oldukları saptanmıştır. Çalışmamızın sonucunda üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyete ilişkin görüşlerinde geleneksel tutumların hala devam ettiği görülmektedir. Bu araştırma çerçevesinde söylebiliriz ki; gençlerimiz feminizmi tüm düşünsel ve kavramsal boyutlarıyla pek algılamamakta ve benimsememektedirler. Bu yüzden, üniversite öğrencilerinin feminizm ve toplumsal cinsiyet ile ilgili farkındalıklarının artırılması gerekir. Ayrıca üniversitelerde toplumsal cinsiyet adaletini savunan öğrenci topluluklarının oluşturulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

PDF Formatında İndir

Download PDF