image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 1
Makale Başlık: Bilgisayar Programlama Derslerinde Öğrenme Motivasyonu Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Adaptation of Learning Motivation in Computer Programming Courses Scale into Turkish: The Study of Validity and Reliability
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı Law, Lee ve Yu (2010) tarafından geliştirilen Bilgisayar Programlama Derslerinde Öğrenme Motivasyonu Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlamaktır. Bu amaçla geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmak üzere altı faktör (bireysel tutum ve beklenti, zorlayıcı amaçlar, belirgin hedefler, ödül ve takdir, ceza, sosyal baskı ve rekabet) ve 19 maddeden oluşan altılı Likert tipindeki ölçek, özel bir üniversitede okuyan 312 mühendislik fakültesi öğrencisine uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları incelendiğinde, ölçeğin altı faktörden oluştuğu doğrulanmış ve ölçeğin uyum iyiliği indislerinin yeterli düzeyde olduğu görülmüştür. Ölçeğin güvenilirliği Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ile değerlendirilmiştir. Cronbach alfa katsayısının ölçeğin tamamında 0.90 olduğu ve faktörler bazında 0.71 ile 0.83 arasında değiştiği görülmüştür. Bu sonuçlar ölçeğin, bilgisayar programlama derslerinde öğrenme motivasyonunun ölçülmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to adapt the Learning Motivation in Computer Programming Courses Scale developed by Law, Lee ve Yu (2010) to Turkish. In order to determine its validity and reliability, the scale consisting of 19 six-point Likert-type items within six factors (individual attitude and expectation, challenging goals, clear direction, reward and recognition, punishment and social pressure and competition) was applied to 312 engineering faculty students at a private university. When the results of the confirmatory factor analysis were examined, it was confirmed that the scale had six factors, and the goodness of fit indices are at an acceptable degree. The reliability of the scale was assessed by the Cronbach alpha internal consistency coefficient. The Cronbach’s alpha coefficiencies were found to be 0.90 for the whole scale and between 0.71 and 0.83 for the factors. These results show that scale is a valid and reliable measuring tool for learning motivation in computer programming courses.

PDF Formatında İndir

Download PDF