image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2016/6
Sayı: 3
Makale Başlık: Relationship between Turkish Graduate Students' Research Anxiety and Uneasiness Levels in Information Literacy
Makale Alternatif Dilde Başlık: Türk Lisansüstü Öğrencilerin Araştırmaya Yönelik Kaygıları ve Bilgi Okuryazarlığı Zorlanma Düzeyleri Arasındaki İlişki
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The aim of this study is to investigate the relationship between the graduate students' research anxiety and their levels of uneasiness in information literacy. In accordance with this aim, the study was designed through the use of a correlational survey method. The sample of the study consisted of 401 graduate students from the teacher education programs at public universities in Turkey. Research Anxiety Scale and Information Literacy Scale were used as data collection instruments in the study. Descriptive statistics, t-test, ANOVA, Pearson Correlation Coefficient and simple linear regression were used to analyze data. The results indicated that there was a positive significant relationship between research anxiety and levels of uneasiness in information literacy and the strength of the relationship was moderate. Finally, uneasiness levels in information literacy were found to be a significant predictor of research anxiety.
Alternatif Dilde Özet: Araştırmanın amacı lisansüstü öğrencilerin araştırmaya yönelik kaygı düzeyleri ile bilgi okuryazarlığı zorlanma düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye'deki devlet üniversitelerinde öğretmen yetiştirme programlarında lisansüstü öğrenim gören 401 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Araştırmaya Yönelik Kaygı Ölçeği ve Bilgi Okuryazarlığı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, Pearson Korelasyon Katsayısı ve basit doğrusal regresyon kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin araştırmaya yönelik kaygı düzeyleri ile bilgi okuryazarlığı zorlanma düzeyleri arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu ve bilgi okuryazarlığı zorlanma düzeylerinin araştırmaya yönelik kaygı düzeylerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir.

PDF Formatında İndir

Download PDF