image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2016/6
Sayı: 2
Makale Başlık: Music Listening Situations and Musical Preference of the Students at the Faculty of Fine Arts in Everyday Life: A Case of Dokuz Eylul University
Makale Alternatif Dilde Başlık: Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Gündelik Yaşamda Müzik Dinleme Ortamları ve Müzik Tercihleri: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The purpose of the study is to reveal the music listening situation of the students at the Faculty of Fine Arts of Dokuz Eylül University, the music genres that they listen to and the relationship between them. It is also investigated whether the music listening situation determines the music training of the students or also makes significant difference among students according to their genders. The music listening situation scale developed as five-point Likert type and the frequency of listening to music scales were used as for data collection tools. The findings revealed that the majority of the students prefer listening to music at home and public transport. The least preferred situations for listening to music are when they are with their families and whilst reading book/newspaper/magazines. The results suggested that the most preferred genres are Rock and Blues which are closely followed by Jazz and Western Classical Music. The least preferred genres are Turkish Arabesque Music, Rap and Turkish Folk Music. It is determined that the students' music listening situation has shown significant differences according to the musical training, gender and musical genres.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışmanın amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin müzik dinleme ortamlarını, dinledikleri müzik türlerini ve bunlar arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Ayrıca müzik dinleme ortamlarının öğrencilerin müzik eğitimi alıp almamalarına ve cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık oluşturup oluşturmadığı da araştırılmıştır. Veri toplama aracı olarak beşli Likert tipi olarak geliştirilmiş müzik dinleme ortamları ölçeği ve müzik dinleme sıklığı ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçları öğrencilerin müziği en çok evde ve toplu taşıma araçlarında en az ise aileleri ve kitap/gazete/dergi okurken dinlediklerini göstermektedir. Öğrencilerin müzik türü tercih ortalamalarına bakıldığında en çok dinlenilen türün Rock ve Blues olduğu, onları Jazz ve Klasik Müzik türlerinin izlediği görülmektedir. En az tercih edilen türler ise Arabesk, Rap ve Türk Halk Müziğidir. Öğrencilerin müzik dinleme ortamlarının eğitim, cinsiyet ve dinledikleri müzik türüne göre anlamlı farklılıklar oluşturduğu saptanmıştır.

PDF Formatında İndir

Download PDF