image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2020/10
Sayı: 1
Makale Başlık: Endüstri 4.0 Çerçevesinde Kariyer Gelişimini Destekleme Hizmetlerinin Yapılandırılması: İhtiyaçlar, Öncelikler ve Gereklilikler
Makale Alternatif Dilde Başlık: Construction of Career Development Services according to Industry 4.0: Needs, Priorities and Requirements
Makale Eklenme Tarihi: 25.4.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dördüncü sanayi devrimi, iş piyasasında önemli değişimlerle birlikte nitelikli işgücü ihtiyacını da öne çıkarmıştır. Bu bağlamda bu çalışmada, Endüstri 4.0 açısından Türkiye’deki mevcut durum ve ihtiyaç duyulan işgücü nitelikleri değerlendirilerek, gelecek işgücünü iş yaşamına hazırlamada kariyer hizmetlerinin nasıl yapılandırılabileceği incelenmiştir. Olgubilim desenine dayalı bu çalışmada, Türkiye’nin önemli sanayi şehirlerinden biri olan Gaziantep’te, Endüstri 4.0 konusunda akademik çalışmaları olan ve aynı zamanda uygulamanın içinde bulunan akademisyenlerle yarı yapılandırılmış sorular üzerinden görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bulgular, mevcut durum açısından alt yapı, AR-GE, farkındalık ve vizyon ve işgücü eksikliklerine ve bu doğrultuda eğitim ihtiyacına işaret ederken; iş dünyasında yok olması beklenilen ve yeni doğabilecekler iş kollarını ortaya koymuştur. İşgücünün taşıması gereken nitelikler ise kümeleme analizi sonucu iki boyut altında toplanmış; birinci boyut alan yeterliklerine, ikinci boyut transfer edilebilir ve soft becerilere işaret etmiştir. Bulgularda gelişimsel kariyer hizmetlerine duyulan ihtiyaç öne çıkarken, kariyer hizmetlerinin bu doğrultuda nasıl yapılandırılabileceği pozitif genç gelişimi çerçevesinde tartışılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Along with the fourth industrial revolution called Industry 4.0, there have been enormous changes in the world of work, which calls for the development of a well-qualified workforce. Thus, the current study examined the current situation, needed workforce qualifications, and career services for preparing the future workforce to the world of work in terms of Industry 4.0 in Turkey. Using a phenomenological approach, semi-structured interviews were conducted with the academicians who have a theoretical and experiential background about the relevant topic in Gaziantep which is the one of important industrial towns of Turkey. The results indicated a lack of infrastructure, research-development, awareness and vision, and the need for education in Industry 4.0 as well as some occupations that will be gone and will grow. According to cluster analysis, two dimensions of the needed qualifications of the workforce were yielded, indicating domain competencies and soft and transferable skills. The findings addressed the need for developmental career approaches, which were discussed in the paper.

PDF Formatında İndir

Download PDF