image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2020/10
Sayı: 1
Makale Başlık: Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Öğretmen Eğitimindeki Rolleri: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Programlamaya Yönelik Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Deneyimlerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Roles of Massive Open Online Courses in Teacher Education: Examining the Massive Open Online Course Experiences of Preservice Computer and Instructional Technologies Teachers about Programming
Makale Eklenme Tarihi: 25.4.2020
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Kitlesel açık çevrimiçi dersler (KAÇD), dünyadaki farklı üniversiteler veya eğitmenler tarafından sunulan, genellikle ücretsiz ve yüksek öğrenen sayılarına sahip derslerdir. Yaşamboyu öğrenme bağlamında öz-düzenlemeye dayalı öğrenme deneyimleri sunabilen bu dersler, kişisel ve mesleki gelişim için önemli eğitsel kaynaklardır. Bu çalışma, bilişim teknolojileri alanında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının programlama öğretimine yönelik KAÇD’lerdeki ders deneyimlerini incelemeyi amaçlayan nitel bir bütüncül tek durum çalışmasıdır. Araştırma kapsamında 34 Bilişim Teknolojileri öğretmen adayı bir yarıyıl süresince programlamaya yönelik en az bir KAÇD tamamlamış, öğretmen adaylarının ders deneyimlerine ilişkin görüşleri yarı-yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Katılımcı görüşleri tümevarımsal içerik analizi yöntemiyle incelenmiş, görüşme verilerinin temel olarak dokuz farklı tema altında kümelendiği belirlenmiştir. Bu temalar anlatıcı-eğitmen, geri dönüt-teknik destek-danışmanlık, anlatım, uygulama, bilgi hazırbulunuşluğu, kullanılan medya özellikleri, ölçme ve değerlendirme, ders süresi, dil bariyerleri ve reklam temalarıdır. Bununla beraber KAÇD’lere karşı katılımcı görüşlerinin çoğunlukla (%71) olumlu olduğu gözlenmiştir. Araştırma sonucunda, elde edilen temalar bağlamında çevrimiçi ders tasarımı önerileri ve KAÇD’lerin öğretmen eğitiminde programlama gibi spesifik konularda kullanımlarına yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Massive open online courses (MOOCs) are free courses provided by different universities or independent instructors, which may have massive learner numbers. In the context of lifelong learning, MOOCs present self-regulation based learning experiences for both individual and professional development. This study is a qualitative holistic single case study that seeks to examine the views of preservice teachers in the field of instructional technologies about the course designs of programming related MOOCs. Accordingly, 34 preservice teachers in the field of Computer and Instructional Technologies (CEIT), participated in the study. Participants completed at least one MOOC through the semester. Semi-structured interviews were used to gather the views of participants. Inductive content analysis steps were conducted to examine the data obtained. Content analysis of views of participants revealed nine different themes, namely; narrative-instructor, feedback-technical support-mentoring, presentation, practice, knowledge readiness, media attributes, assessment-evaluation, course duration, language barriers, and advertisements. It was also identified that the views of preservice teachers are mostly (71%) positive about MOOCs. In the context of themes revealed, several suggestions were made in reference to online course design and using MOOCs in specific topics as programming education.

PDF Formatında İndir

Download PDF